Bộ máy tổ chức   /  Huyện ủy
Văn phòng Huyện ủy

Văn phòng Huyện uỷ là cơ quan thuộc hệ thống các ban và cơ quan của Huyện uỷ, có chức năng tham mưu, phục vụ Huyện uỷ, trực tiếp là giúp Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của Huyện uỷ, tham mưu...
Ban Tuyên giáo

1 . Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3.878.427 - Email: bantuyengiao_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà Huyện uỷ, phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.
Ban Dân vận

Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Ban Dân vận Huyện uỷ Tân Yên. Điện thoại :0204 3.578.136 Email: bandanvanhu_tanyen@bacgiang.gov.vn Địa chỉ: Khu nhà Huyện uỷ - Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.
Ủy ban Kiểm tra

1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Tân Yên. - Điện thoại:0204 3.878.428 - Email: uybankthu_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà Huyện uỷ, phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.
Ban Tổ chức

I- Giới thiệu chung. - Tên đầy đủ: Ban Tổ chức Huyện uỷ Tân Yên - Điện thoại cơ quan: 0204 3.878.426 - Email:bantochuchu_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà Huyện uỷ, phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

1- Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tân Yên - Điện thoại:0204 3.878.305 - Emai: trungtambdct_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa điểm: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Thông tin hữu ích