Bộ máy tổ chức   /  Uỷ ban Nhân dân
Thường trực UBND

Các đồng chí TT UBND huyện và các thành viên khác của UBND huyện Tân Yên
Phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND, 11 phòng quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.
Chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện

Quy chế làm việc của UBND huyện Tân Yên
Thông tin hữu ích