Phòng, ban  /  Phòng Tài chính – Kế hoạch
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Ngày đăng: 30/09/2014

1- Giới thiệu chung.
- Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên.
- Điện thoại cơ quan: 0204 3878.225
- Email: phongtckh_tanyen@bacgiang.gov.vn
- Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Lãnh đạo đơn vị:

* Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng phòng.
Điện thoại:  0983 578 315
* Phạm Văn Dũng - Phó Trưởng phòng.
Điện thoại: 0979 763 097 

* Trịnh Thị Hoa - Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0914326 899

2. Qúa trình thành lập.
Cùng với sự phát triển của ngành Tài chính cả nước, ngành Tài chính Bắc Giang nói chung và ngành Tài chính huyện ta nói riêng cũng đã và đang không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt trong suốt chặng đường 60 năm qua. Ngành Tài chính huyện nhà luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được huyện giao và đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH đảm bảo an ninh quốc phòng.
Cùng với sự phát triển và biến đổi của đất nước, tổ chức bộ máy của ngành Tài chính cũng vận động theo, đảm bảo phù hợp với yêu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. Công tác quản lý tài chính đi vào chiều sâu và tính chuyên môn hoá cao.
Đầu năm 1990 do yêu cầu của công tác quản lý tài chính, tháng 4/1990, hệ thống Kho bạc Nhà nước được thành lập, tháng 10/1990 thành lập cơ quan chuyên thu được tách từ phòng TC-KH. Tháng 11/2000 phòng Kế hoạch sát nhập vào phòng Tài chính-Thương Mại gọi chung là phòng Tài chính -Kế hoạch. Mặc dù sát nhập hay chia tách, do yêu cầu nhiệm vụ, do tổ chức của ngành nói chung và của huyện ta nói riêng có sự thay đổi song nhiệm vụ chính trị được Huyện uỷ, UBND huyện giao cho phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đội ngũ cán bộ luôn đoàn kết nhất trí cao, anh em trong đơn vị thương yêu đùm bọc lẫn nhau lúc thường cũng như lúc khó khăn. Chất lượng độ ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao. Đến nay có 100% cán bộ có trình độ Đại học.
Ngoài việc thường xuyên củng cố về tổ chức, xây dựng mối đoàn kết giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao phẩm chất cách mạng cho cán bộ công chức. Chăm lo bồi dưỡng và phát triển Đảng, nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của người Đảng viên, đến nay 100% CBCC là Đảng viên. Với tinh thần đoàn kết gắn bó, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCC trong đơn vị, đơn vị luôn được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Huyện uỷ, UBND huyện, sở Tài chính Bắc Giang tặng giấy khen. Chi bộ nhiều năm liền là Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
3. Chức năng, nhiệm vụ.
3.1.Chức năng.
Phòng TC-KH là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, giá cả, tài sản công, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, tổng hợp thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân thuộc huyện quản lý.
Phòng TC-KH chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bắc Giang.
3.2. Nhiệm vụ.
a/Về Tài chính-Ngân sách:
- Trình UBND huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách, chế độ và pháp luật về lĩnh vực tài chính-ngân sách trên địa bàn huyện.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc UBND huyện quản lý, UBND xã, TT xây dựng dự toán ngân sách hàng năm.
- Tham mưu giúp UBND huyện lập, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương đối với những khoản thu-chi được cấp quản lý và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, trình UBND huyện để trình HĐND huyện quyết đinh.
- Thẩm tra việc phân bổ dự toán ngân sách chi các đơn vị thuộc UBND huyện theo quy định.
- Thẩm tra báo cáo quyết toán thu-chi ngân sách xã, TT các đơn vị dự toán, các đơn vị sự nghiệp. Lập báo cáo quyết toán thu-chi ngân sách huyện gửi Sở Tài chính.
- Phối hợp với các đơn vị đôn đốc thu ngân sách ở các đơn vị được giao thu.
- Quản lý dự toán chi ngân sách của các đơn vị dự toán, các đơn vị sự nghiệp thuộc ngân sáchhuyện.
- Cấp phát kinh phí khi được cấp trên uỷ quyền.
- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về tài chính, ngân sách, giúp UBND huyện giải quyết các tranh chấp khiếu nại tố cáo về tài chính theo qui định của pháp luật.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng dự toán ngân sách, quản lý tài chính, ngân sách, thực hiện chế độ kế toán của UBND xã, TT và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính, ngân sách theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tài chính, ngân sách theo qui định.
b/Quản lý giá:
- Thường xuyên thông tin báo cáo giá cả thị trường về huyện, tỉnh theo đúng chế độ qui định. KIểm tra về niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn.
- Phối hợp với phòng Công Thương tổng hợp báo cáo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn, xây dựng phương án giá bán điện nông thôn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan hiệp thương, kiểm soát, niêm yết giá theo qui định.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động SXKD trên địa bàn huyện. Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về giá theo qui định của Nhà nước.
c/Quản lý tài sản công, tài sản sung công quỹ Nhà nước:
- Quản lý vốn, tài sản công, tài sản sung công quỹ Nhà nước ở các đơn vị thuộc ngân sách huyện; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện thực hiện chế độ quản lý tài sản, đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, công sản tại địa phương.
- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thẩm định phương án, kinh phí mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị theo định mức qui định của Nhà nước.
- Hướng dẫn kiểm tra các tổ chức, cơ quan, đơn vị ở huyện thực hiện chích sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất.
- Tổ chức tiếp nhận, quản lý trình UBND huyện xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản vô chủ, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản viện trợ không hoàn lại khi các dự án kết thúc chuyển giao.
- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc huyện thực hiện mua sắm, sửa chữa, thanh lý, chuyển giao tài sản công.
- Kiểm tra, xử lý hoặc trình cấp có thẩm xử lý các vướng mắc về tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại cáccơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của BộTài chính.
d/Về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh:
+ về quy hoạch:
- Chủ trì phối hợp và trình UBND huyện qui hoạch tổgn thể phát triển KT - XH của huyện. Công bố và chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện sau khi đã được phê duyệt.
- Tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo xây dựng qui hoạch phát triển KT-XH ở xã, TT.
+Về kế hoạch &Đầu tư:
- Chủ trì tổng hợp và trình UBND huyện các chỉ tiêu phát triển KT-XH 5 năm hàng năm.
- Tham mưu giúp UBND huyện ban hành các Quyết định, Chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơchế chính sách, pháp luật và các qui định của UBND tỉnh, sở KH&ĐT về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.
- Tham mưu giúp UBND huyện về thu hút vốn, huy động và sử dụng vốn huy động trên địa bàn.
- Tổng hợp và trình UBND huyện về các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn. Thẩm định dự án, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đấu thầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư triển khai kế hoạch đầu tư, tiếp nhận và sử dụng vốn đầu tư, thực hiện quyết toán vốn đầu tư trên địa bàn theo đúng qui định của Nhà nước.
- Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài huyện đầu tư vào địa bàn.
- Chủ trì thẩm tra báo cáo quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành, trình UBND huyện phê duyệt theo phân cấp.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án hoàn thành ở các xã, TT.
+Về đăng ký kinh doanh:
- Tham mưu giúp UBND huyện cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các HTX và các hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện theo qui định của pháp luật.
- Phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổgn hợp tình hình tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các HTX, các hộ sản xuất kinh doanh. Thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật.
e/ Quản lý kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:
- Phối hợp với phòng Công thương, phòng NN&PTNT đề xuất các biện pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ và hướng dẫn phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
- Hướng dẫn chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn tại các HTX.
- Phối hợp với phòng NN&PTNN, Công thương tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn.
- Hàng năm tổng hợp báo cáo số lượng các tổ chức hợp tác, HTX, hộ kinh doanh cá thể tăng thêm trên địa bàn.
 
Thông tin hữu ích