Phòng, ban  /  Phòng Lao động TB-XH
Phòng Lao động TB - Xã hội
Ngày đăng: 29/09/2014

1 - Giới thiệu chung.
- Tên đơn vị: Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Tân Yên.
- Điện thoại: 0204.3878274
- Email: pldtbxh2_tanyen@bacgiang.gov.vn
- Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Tổng biên chế 8, trong đó có 6 công chức, 2 viên chức (1 viên chức trợ giúp Hội người mù và 1 viên chức trợ giúp Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện).
- Lãnh đạo đơn vị:

* Trương Bắc Lâm - Trưởng phòng.
   Điện thoại: 0982 878426

Nguyễn Hồng Khánh - Phó Trưởng phòng.
  Điện thoại: 0979 531 642

Nguyễn Văn Mão - Phó Trưởng phòng

  Điện thoại: 0984 075508 

2. Quá trình thành lập.
Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Tân Yên được thành lập ngày 1/5/2008 theo Quyết định số 21/2008/QĐ – UBNDngày 31 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố.
3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
3.1. Vị trí, chức năng:
* Phòng LĐ – TBXH là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội. Thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo qui định của pháp luật.
* Phòng LĐ – TBXH có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở LĐ – TBXH.
3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn
* Trình UBND huyện ban hành quyết đinh, chỉ thị, qui hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.
* Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định.
* Tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, qui hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn sau khi được phê duyệt, thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
* Tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hộ và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn về lĩnh vực lao dộng, người có công và xã hội theo qui định của pháp luật.
* Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các qui định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục xã hội, cơ sở giúp trẻ em trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền.
* Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý Nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn huyện.
* Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với UBND cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
* Phối hợp với các ngành đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và đối tượng chính sách xã hội.
* Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội. Giải quyết khiếu nại và tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãnh phí trong hoạt dộng lao động, người có công và xã hội theo qui định của pháp luật trên địa bàn huyện.
* Tổ chức ứng dụng tiến bộ KHCN, xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về nhiệm vụ được giao theo qui định của UBND huyện và Sở LĐ – TBXH.
* Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng.
* Quản lý tài chính, tài sản được giao theo qui định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
* Bố trí cán bộ trợ giúp Hội người mù, Ban đại diện Hội người cao tuổi và thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

Thông tin hữu ích