Phòng, ban  /  Thanh tra huyện
Thanh Tra
Ngày đăng: 30/09/2014

1. Giới thiệu chung:
- Tên đơn vị: Thanh tra huyện Tân Yên.
- Điện thoại: 0204 3878347
- Email: thanhtra_tanyen@bacgiang.gov.vn
- Địa chỉ: Khu nhà liên cơ quan, phố Mới, thị trấn CaoThương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Lãnh đạo đơn vị:

*Hoàng Văn Bắc - Chánh thanh tra
  Điện thoại: 0917791839
*Nguyễn Xuân Chiến - Phó Chánh thanh tra
  Điện thoại: 
0986.383.037

*Nguyễn Thái Hưng - Phó Chánh thanh tra 

  Điện thoại : 0976856403

2. Quá trình hình thành và phát triển.
Được thành lập năm 1970, cùng với quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển của địa phương Thanh tra huyện Tân Yên ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm, cùng các ngành chức năng chủ động tham m¬ưu, giúp cho Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC và thanh tra trên địa bàn; giúp cho cấp uỷ, chính quyền các cấp xử lý, chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót còn tồn tại trong công tác quản ý nhà nước, góp phần đáng kể nhằm thúc đẩy phát triển KTXH của địa phư¬ơng;
đồng thời có những kiến nghị, đề xuất vớic quan có thẩm quyền chỉnh sửa, bổ sung hoặc bãi bỏ những chính sách quản lý kinh tế, xã hội cho phù hợp; thực hiện đúng lời dậy của Hồ Chủ tịch: "Thanh tra là tai mắt của trên, là ng¬ười bạn của d¬ưới".
Trước yêu cầu đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng quê hương đất nước, trong những năm qua Thanh tra huyện đã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như:
Hàng năm tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc KN,TC kéo dài, tồn đọng; kết quả giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt trên 90%, riêng Thanh tra huyện giải quyết đạt 100% các vụ việc thuộc thẩm quyền hoặc được chủ tịch UBND huyện giao. Hoàn thành hoặc hoà thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch thanh tra KTXH, thanh tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật KN,TC.
Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, thực hiện cải cách hành chính; đổi mới phương thức hoạt động thanh tra, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc thanh tra, đảm bảo khách quan, công khai dân chủ, kịp thời; hoạt động thanh tra kết hợp giữa "xây" và "chống", giữa xử lý và phòng ngừa sai phạm góp phần làm trong sạch bộ máy quản lý Nhà nước, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước.
Quan tâm công tác bồi dưỗng, đào tạo, rèn luyện cán bộ về cả phẩm chất phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ. Kịp thời biểu dương, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác giải quyết KN,TC, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, đồng thời xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm cán bộ thoái hoá, biến chất, quan liêu, tham nhũng.
3. Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ.
3.1. Vị trí, chức năng:
Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng: Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KN,TC trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết KN,TC và Phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh.
3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn:
1- Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.
Thực hiện tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý phân loại đơn, giải quyết KN,TC; tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp dân trên địa bàn báo cáo Thanh tra tỉnh, Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định.
2- Về công tác thanh tra:
a- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thanh tra sau khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định, phê duyệt.
b- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn.
c- Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; cơ quan chuyên môn thuộc huyện khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao.
d- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định việc thanh tra theo thẩm quyền khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
e- Đề nghị thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện phối hợp thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan.
g- Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các vấn đề về công tác thanh tra; xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.
h- Đôn đốc các tập thể, cá nhân thực hiện các Quyết định sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện và tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện biện pháp xử lý các tập thể, cá nhân cố tình không thực hiện Quyết định sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.
3- Về Công tác Tiếp dân:
a- Tổ chức tiếp dân thường xuyên tại cơ quan theo quy định của pháp luật.
b- Căn cứ vào lịch tiếp dân của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Thanh tra huyện có trách nhiệm chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ tiếp dân.
c- Phân loại, xử lý đơn, ý kiến phản ánh của công dân tại phiên tiếp dân.
d- Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện về thông báo kết quả các phiên tiếp dân của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.
4- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
a- Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền.
b- Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ban hành văn bản giao nhiệm vụ và theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao.
c- Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
d- Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; của công chức, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết khiếu nại khi được Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.
e- Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao; Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp phát hiện quyết định giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét giải quyết lại.
g- Đôn đốc các tập thể, cá nhân có liên quan thực hiện các Quyết định giải quyết đơn khiếu nại, quyết định xử lý đơn tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện, tham mưu đề xuất với Chủ tịch UBND huyện biện pháp xử lý các tập thể, cá nhân cố tình không thực hiện theo quy định của pháp luật.
5- Về công tác phòng chống tham nhũng:
a- Là cơ quan giúp cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện, tổng hợp tình hình và kết quả phòng chống tham nhũng trên địa bàn.
b- Phối hợp với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị hữu quan trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.
6- Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
7- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra huyện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.
8- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trên địa bàn theo quy định.
9- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao.

Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra huyện

Thông tin hữu ích