Phòng, ban  /  Phòng NN và PTNT
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày đăng: 30/09/2014

 1. Giới thiệu chung.
- Tên đơn vị: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Yên.
- Điện thoại: 0204 3578647.
- Email: phongnn_tanyen@bacgiang.gov.vn
- Địa chỉ: Nhà liên cơ quan, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Lãnh đạo đơn vị:

* Đào Thu Phương - Trưởng phòng     

   Điện thoại: 0204 3505 889 - 0982042273 
Nguyễn Thị Nguyệt -  Phó Trưởng phòng

   Điện thoại: 01688985467

* Hà Văn Tuyển -  Phó Trưởng phòng

   Điện thoại:0989891188

 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xem tại đây

Tải Về
Thông tin hữu ích