Phòng, ban  /  Phòng Nội vụ
Phòng Nội vụ
Ngày đăng: 29/09/2014

1. Giới thiệu chung.
- Tên đơn vị: Phòng Nội vụ, huyện Tân Yên.
- Điện thoại: 0204 3578 217.
- Email: phongnv_tanyen@bacgiang.gov.vn.
- Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Lãnh đạo đơn vị:

* Nguyễn Văn Tuyện- Trưởng phòng
Điện thoại: 0204 3578217 - 0984163936

*Lê Đăng Thanh - Phó trưởng phòng
Điện thoại:0204 3578217 - 0978064846.

* Giáp Văn Tuấn: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0984231261  

2. Quá trình thành lập:
Được thành lập từ ngày 01/5/2008 trên cơ sở chia tách Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ và Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ.
3 - Vi trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
3.1. Vị trí, chức năng.
1.1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; dân tộc và thi đua- khen thưởng.
1.2. Phòng Nội vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ và Ban dân tộc tỉnh.
3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn.
2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung:
2.1.1 Trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, qui hoạch, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
2.1.2 Tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, qui hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
2.1.3 Kiểm tra các lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các qui định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí theo qui định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
2.1.4 Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Sở Nội vụ và Ban Dân tộc về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ.
2.1.5 Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụcông tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phụ trách.
2.1.6 Quản lý công chức, viên chức và người lao động của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện.
2.1.7 Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện.
2.1.8 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã thực hiện công tác quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã về các lĩnh vực công tác được giao.
2.1.9 Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
2.2 Nhiệm vụ cụ thể thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước:
2.1 Về tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước:
Thực hiện quy trình thành lập, chia tách, giải thể, phân loại các đơn vị sự nghiệp nhà nước do UBND huyện quản lý trình các cấp có thẩm quyền quyết định.
Tham mưu cho UBND huyện ban hành: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.
Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xây dựng kế hoạch biên chế các cơ quan, đơn vị do huyệnquản lý trình UBND tỉnh quyết định; giao chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do huyện quản lý hàng năm theo biên chế tỉnh giao. Quản lý biên chế của các cơ quan, đơn vị.
2.2 Về cải cách hành chính:
Giúp UBND huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) ở địa phương.
Tham mưu, giúp UBND huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bànhuyện.
Tổng hợp công tác CCHC ở địa phương báo cáo UBND huyện và UBND tỉnh.
2.3 Về công tác xây dựng chính quyền:
Giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả bầu cử Trưởng thôn, Phó thôn; bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân, các chức danh của HĐND và UBND; bầu cử Đại biểu Quốc hội.
Thực hiện quy trình phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh của UBND cấp xã theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh của UBNDhuyện.
Thực hiện quy trình thành lập mới, chia tách, sáp nhập, phân loại thôn, khu phố; thành lập, chia tách, sáp nhập, phân loại đơn vị hành chính trình các cấp có thẩm quyền quyết định.
Giúp UBND huyện quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính huyện và cấp xã.
Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động của UBND cấp xã.
Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở.
Thực hiện bồi dưỡng công tác cho Trưởng thôn, Phó thôn, Đại biểu HĐND theo từng nhiệm kỳ.
2.4 Về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức cơ sở:
Tham mưu, giúp UBND huyện xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBNDhuyện.
Tham mưu, giúp chủ tịch UBND huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, xếp lương, nâng lương, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, kỷ luật giải quyết chế độ chính sách và cho nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả cán bộ y tế xã, cán bộ khuyến nông xã) theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.
Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về việc hợp đồng lao động, xếp phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách các xã, thị trấn; giải quyết chế độ mai táng phí đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP của Hội đồng Chính phủ.
Thống kê, tổng hợp số, chất lượng cán bộ, công chức hàng năm.
Lập hồ sơ khi tuyển dụng mới, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp của UBND huyện.
2.5 Về hội, tổ chức phi chính phủ:
Thực hiện quy trình cho phép thành lập, giải thể Hội hoạt động trong phạm vi huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
Giúp UBND huyện quản lý về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bànhuyện.
2.6 Về văn thư, lưu trữ nhà nước:
Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; về việc thu thập, bảo vệ, bảo quản, sử dụng tài liệu lưu trữ.
Quản lý kho lưu trữ của huyện.
2.7 Về công tác tôn giáo:
Giúp Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
2.8 Về công tác dân tộc:
Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, các dự án, chươngtrình phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của Pháp luật.
2.9 Về công tác thi đua, khen thưởng:
Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện, làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng huyện.
Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bànhuyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
4 . Thành tích đạt được.
Từ khi thành lập đến nay tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện hoàn thànhsuất xắc nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan vững mạnh. Trong những năm qua, cơ quan được:
+ Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, Cơ quan văn hoá (năm 2008- 2009);
+ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen;
+ Chi bộ được công nhận là Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen;
+ Công đoàn cơ quan được Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện tặng Giấy khen (năm 2008- 2009).

Thông tin hữu ích