Phòng, ban  /  Phòng Văn hóa - Thông tin
Phòng Văn Hoá - Thông tin
Ngày đăng: 30/09/2014

1. Giới thiệu chung.
- Tên đơn vị: Phòng Văn hoá -Thông tin huyện Tân Yên.
- Điện thoại: 0204 3878355.
- Email: phongvh_tanyen@bacgiang.gov.vn
- Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Tổng số biên chế được giao là 6 đồng chí.
- Lãnh đạo đơn vị:

Nguyễn Xuân Tuyển - Trưởng phòng

Điện thoại: 0983 085009

Giáp Văn Lượng - Phó trưởng phòng

Điện thoại:01273 670760

Nguyễn Thị Bé Nhung- Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0984 104 901

Quá trình thành lập.
Huyện Tân Yên được thành lập ngày 06/11/1957. Cuối năm 1957, đầu năm 1958 các cơ quan chức năng của Huyện ủy, Uỷ ban hành chính huyện được thành lập. Phòng VH-GD huyện có một bộ phận TDTT. Năm 1961-1963 bộ phận TDTT thuộc Văn phòng UBHC huyện. Năm 1964-1970 bộ phận TDTT thuộc Văn phòng UBHC huyện. Ngày 18/10/1971 UBHC huyện có Quyết định thành lập Ban TDTT (QĐ số 68/TCCQ-TY).
2.Chức năng, nhiệm vụ.
Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản (Theo Quyết định số 313/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Yên ngày 29/4/2008).
3. Thành tích đạt được.
- 1998 – Bằng khen của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT.
- 2000 – Bằng khen của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT.
- Bằng khen của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT thời kỳ 10 năm đổi mới 1990-2000.
- 2002 - Bằng khen của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT.
- 2003 - Bằng khen của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT.
- 2004 - Bằng khen của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT.
- 2005 - Bằng khen của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT.
- 2006 - Bằng khen của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT.
- 2007 - Bằng khen của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT
 

Thông tin hữu ích