Phòng, ban  /  Phòng Tài nguyên - Môi Trường
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Ngày đăng: 30/09/2014

1. Giới thiệu chung.
- Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Yên
- Điện thoại: 0204 3533 733
- Email: phongtnmt_tanyen@bacgiang.gov.vn
- Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
- Phòng có 8 biên chế, trong đó có 1 trưởng phòng, 2 phó phòng và 5 chuyên viên. Trình độ chuyên môn 8/8 có trình độ Đại học.
- Lãnh đạo đơn vị.
+ Đ/c - Trưởng phòng
Điện thoại:0983356289
+ Đỗ Văn Thá - Phó Trưởng phòng.
Điện thoại: 0969428889
+ Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0947233858
Phòng thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2005.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
3. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua.
- Về công tác quản lý đất đai: Tham mưu xây dựng quy điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện giai đoạn 2006-2010, chỉ đạo xây dựng quy họach sử dụng đất cấp xã giai đoạn 2006-2010 cho 24/24 xã,thị trấn. Chỉ đạo đo đạc lập bản đồ địa chính cho 11 xã và trích đo hàng trăm ha đất phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Tham mưu cấp ..... giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tham mưu chỉ đạo chuyển đổi 4.255 ha đất canh tác nông nghiệp đạt tỷ lệ 46% diện tích đất canh tác nông nghiệp toàn huyện. Đã tham mưu thu hồi 129,9 ha đất giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức cá nhân và tăng thu cho ngân sách.
- Về công tác quản lý môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước: Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đã phối tổ chức khoảng 90 lớp tuyên truyền về bảo vệ môi trường với khoảng 10.000 lượt người tham dự. Đãlập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cụm công nghiệp dịch vụ tập trung huyện và tham mưu cấp 302 giấy xác nhận bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh.
Việc tham mưu của phòng trong các lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường đã góp phần quan trọng trong phát kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, góp phần phát triển bền vững.
Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Phòng TN&MT huyện

Tải Về
Thông tin hữu ích