STT Hòm thư điện tử Gửi mail
1 phongtckh_tanyen@bacgiang.gov.vn
2 phongnn_tanyen@bacgiang.gov.vn
3 phongct_tanyen@bacgiang.gov.vn
4 phonggddt_tanyen@bacgiang.gov.vn
5 phongtnmt_tanyen@bacgiang.gov.vn
6 pldtbxh2_tanyen@bacgiang.gov.vn
7 phongyt_tanyen@bacgiang.gov.vn
8 phongnv_tanyen@bacgiang.gov.vn.
9 phongvh_tanyen@bacgiang.gov.vn
10 phongtp_tanyen@bacgiang.gov.vn
11 thanhtra_tanyen@bacgiang.gov.vn
12 tanyen_vt@bacgiang.gov.vn
STT Hòm thư điện tử Gửi mail
1 daitruyenthanh_tanyen@gmail.com
2 doiquanlyttgtxdmt_tanyen@bacgiang.gov.vn
3 congdh_tanyen@bacgiang.gov.vn
4 trungtamdn_tanyen@bacgiang.gov.vn
5 banqlda_tanyen@bacgiang.gov.vn
6 vpdkqsdd_tanyen@bacgiang.gov.vn
7 trungtamvhtt_tanyen@bacgiang.gov.vn
STT Hòm thư điện tử Gửi mail
1 quangtien_tanyen@bacgiang.gov.vn
2 anduong_tanyen@bacgiang.gov.vn
3 daihoa_tanyen@bacgiang.gov.vn
4 ngocchau_tanyen@bacgiang.gov.vn
5 vietnngoc_tanyen@bacgiang.gov.vn
6 phuchoa_tanyen@bacgiang.gov.vn
7 caothuong_tanyen@bacgiang.gov.vn
8 hơpduc_tanyen@bacgiang.gov.vn
9 ngocly_tanyen@bacgiang.gov.vn
10 lienchung_tanyen@bacgiang.gov.vn
11 langioi_tanyen@bacgiang.gov.vn
12 songvan__tanyen@bacgiang.gov.vn
13 lamcot_tanyen@bacgiang.gov.vn
14 phucson_tanyen@bacgiang.gov.vn
15 quenham_tanyen@bacgiang.gov.vn
16 tantrung_tanyen@bacgiang.gov.vn
17 ngocthien_tanyen@bacgiang.gov.vn
18 vietlap_tanyen@bacgiang.gov.vn
19 caoxa_tanyen@bacgiang.gov.vn
20 ngocvan_tanyen@bacgiang.gov.vn
21 lienson_tanyen@bacgiang.gov.vn
22 ttcaothuong_tanyen@bacgiang.gov.vn
23 ttnhanam_tanyen@bacgiang.gov.vn
24 nhanam_tanyen@bacgiang.gov.vn
STT Hòm thư điện tử Gửi mail
1 huyenuy_tanyen_vt@bacgiang.gov.vn
2 bantochuchu_tanyen@bacgiang.gov.vn
3 bantuyengiao_tanyen@bacgiang.gov.vn
4 bandanvanhu_tanyen@bacgiang.gov.vn
5 uybankthu_tanyen@bacgiang.gov.vn
6 trungtambdct_tanyen@bacgiang.gov.vn
7 hlhpn_tanyen@bacgiang.gov.vn
8 liendoanld_tanyen@bacgiang.gov.vn
9 hoinongdan_tanyen@bacgiang.gov.vn
10 hoiccb_tanyen@bacgiang.gov.vn
11 ubmttq_tanyen@bacgiang.gov.vn
12 hd_tanyen@bacgiang.gov.vn
13 trieuhd_tanyen@bacgiang.gov.vn
STT Hòm thư điện tử Gửi mail
1 ttytduphong_tanyen@bacgiang.gov.vn.
Thông tin hữu ích