Get Adobe Flash player
bigone
Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thông tin thời tiết

Khu vực Bắc Giang

No significant clouds
  • No significant clouds
  • Nhiệt độ: 25 °C
  • Gió: Tây Bắc, 7.4 km/h
  • Độ ẩm : 65 %
Thời gian cập nhật:
T5, 10/23/2014 - 19:30
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 984050
  • Trong ngày: 4358
  • Trong tuần: 17326
  • Trong tháng: 253773
  • Trong năm: 984050
Trang chủ

3 - Ban Dân vận

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

1. Giới thiệu chung.
- Tên đơn vị:
Ban Dân vận huyện uỷ Tân Yên.
- Điện thoại : 0240.3578136.
- Email: bandanvantanyen@gmail.com
- Địa chỉ: Khu nhà Huyện uỷ - Phố Mới - thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.
- Tổng số biên chế của Ban Dân vận Huyện uỷ Tân Yên: 4 đồng chí.
-
Lãnh đạo đơn vị:
   + Đ/c Giáp Văn Thế - Trưởng Ban.
      Điện thoại: 02403578136-0983858020
    + Đ/c Nguyễn Văn Thiềm – Phó Trưởng Ban
     Điện thoại: 02403578136 - 098239157

2. Quá trình hình thành và phát triển.
Trong quá trình phát triển 80 năm của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Tân Yên đã lãnh đạo, vận động quần chúng nhân dân địa phương đấu tranh giành chính quyền; đóng góp sức người, sức của cho hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc; xây dựng quê hương Tân Yên ngày càng giàu đẹp. Điều đó chứng tỏ rằng, trong 50 năm xây dựng và phát triển của huyện, công tác vận động quần chúng đã có vai trò quan trọng, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Một sự kiện đánh dấu sự trưởng thành và sự quan tâm của Đảng bộ huyện với công tác dân vận, Ban Thường vụ Huyện uỷ có Nghị quyết sô 195-NQ/HU ngày 01/8/1995 v/v thành lập Ban Dân vận cấp huyện gồm 1 Trưởng ban, 1 Phó ban.
Bước vào giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, trong điều kiện tình hình thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc, yêu cầu đặt ra cho Đảng bộ huyện cần kiên định, vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, Huyện uỷ đã chỉ đạo củng cố, kiện toàn và hình thành hệ thống cơ quan dân vận từ huyện đến cơ sở, hoạt động hiệu quả, thiết thực, tạo sự chuyển biến công tác dân vận của Đảng bộ. Năm 2001, chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập khối dân vận do đồng chí Thường trực cấp uỷ làm Trưởng khối. Năm 2003, tăng cường đội ngũ cán bộ Ban Dân vận cấp huyện. Ban Dân vận đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể tiến hành tổng kết Nghị quyết 8B-NQ/TW của BCH TW đảng (khoá VI) về “đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân”. Tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/LB-TC-DV của Ban Tổ chức, Ban Dân vận Trung ương về chức năng, nhiệm vụ cơ quan dân vận ở địa phương và sự chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về “Công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn”; xây dựng “Tổ dân vận tiên tiến ở cụm dân cư. Chú trọng việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Ngày 18/01/2005, Ban Thường vụ Huyện uỷ có Quyết định số 01-QĐ/HU  về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Huyện uỷ”. Ban Dân vận Huyện uỷ đã làm tốt công tác phối hợp với MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan chuyên môn, chỉ đạo khối dân vận xã, thị trấn bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình nhân dân, chủ động tham mưu cho Huyện uỷ có chủ trương chỉ đạo sát thực tế. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp uỷ Đảng về công tác vận động quần chúng, về công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XII; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào“Dân vận khéo” ở cơ sở; triển khai thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện công tác dân vận chính quyền.
Vai trò, vị thế Ban Dân vận ngày càng được nâng cao. Trưởng Ban là UVBTV Huyện uỷ, có 02 Phó Ban, 01 cán bộ Ban. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có tác dụng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, cơ quan, đơn vị góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ.
3.
Chức năng nhiệm vụ của ban dân vận huyện uỷ.
3.1- Chức năng :
Ban Dân vận Huyện uỷ là cơ quan thuộc hệ thống các ban Đảng, có chức năng tham mưu giúp Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ về công tác Dân vận, trong đó có công tác tôn giáo và công tác dân tộc.
  3.2- Nhiệm vụ:
- Giúp Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ trong việc chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các quyết định của Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ về công tác Dân vận. Tham gia ý kiến với cơ quan Nhà nước trong huyện cụ thể hoá chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đề xuất với BTV Huyện uỷ về xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác cán bộ dân vận. Tham gia ý kiến về tuyển chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ trong khối dân vận các xã, TT.
- Trực tiếp thẩm định các đề án, báo cáo của ban, ngành, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội liên quan đến công tác Dân vận trước khi trình Huyện uỷ, BTV huyện uỷ. Tham gia thẩm định các quyết định, chủ trương, đề án có liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác Dân vận của các cơ quan Nhà nước cấp huyện.
- Giúp Huyện uỷ và BTV Huyện uỷ tổ chức công tác Dân vận, theo dõi chỉ đạo sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội. Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ cấu thành viên khối Dân vận các xã, TT. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận đối với các xã, TT. Chỉ đạo và hướng dẫn khối Dân vận xã, TT về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Dân vận.
- Thực hiện nhiệm vụ do BTV Huyện uỷ giao: theo dõi hoạt động của các đoàn thể và Hội quần chúng. Tham gia thẩm định những đề án thuộc lĩnh vực kinh tế- xã hội- quốc phòng, an ninh...có liên quan mật thiết đến công tác Dân vận và thực hiện những công việc khác do BTV Huyện uỷ giao./.
Trích quy  chế số 03-QC/BDV ngày 1/7/2009 ( sửa đổi) Về “ Quy chế hoạt động của Ban Dân vận huyện uỷ Tân Yên”.