Get Adobe Flash player
bigone
Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thông tin thời tiết

Khu vực Bắc Giang

Trời nhiều mây
  • Trời nhiều mây
  • Nhiệt độ: 25 °C
  • Gió: Biến, 5.6 km/h
  • Độ ẩm : 69 %
Thời gian cập nhật:
T6, 10/24/2014 - 15:30
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 989367
  • Trong ngày: 4252
  • Trong tuần: 22643
  • Trong tháng: 259090
  • Trong năm: 989367
Trang chủ

Kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ.

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

HUYỆN UỶ TÂN YÊN

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QCDC

*

Số:     - KH/BCĐ

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tân Yên, ngày10 tháng02  năm 2014

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ năm 2014

 
   

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2014, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2014 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Đánh giá đúng kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, qua đó giúp cho địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

2- Khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

3- Việc kiểm tra phải thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nội dung, đánh giá đúng những ưu điểm để phát huy, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục.

II- NỘI DUNG KIỂM TRA

1- Kiểm tra việc quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Kiểm tra kết quả hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Cụ thể như sau:

+ Kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

+ Kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh số 34- PL/UBTVQH 11, ngày20/4/2007 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTW MTTQVN; Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN, Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

+ Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

+Kiểm tra kết quả công tác phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị về việc chỉ đạo thực hiện QCDC theo chức năng; kết quả thực hiện các nội dung quy định về dân chủ ở các loại hình cơ sở.

+ Nội dung, phương pháp, kết quả chỉ đạo thực hiện QCDC của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở.

+Kết quả cải cách thủ tục hành chính, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

+Đánh giá xem xét những cách làm sáng tạo, hiệu quả về thực hiện QCDC ở cơ sở để nhân rộng những mô hình tiêu biểu.

+ Kết quả thực hiện Chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra giám sát của các đơn vị.

+ Kiểm tra hồ sơ kiểm tra và việc kiểm tra của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở.

III-  ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA

1- Đối tượng kiểm tra: Chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ; các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

2- Thời gian kiểm tra:

a- Đợt 1: Thực hiện trong tháng 5 và tháng 7 năm 2014. Kiểm tra các đơn vị: Lam Cốt, Phúc Sơn, Liên Chung, Song Vân, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Phòng Y tế - Dân số, Phòng Giáo dục- Đào tạo.

b- Đợt 2: Thực hiện trong tháng 10 và tháng 11 năm 2014. Kiểm tra các đơn vị: Quế Nham, Liên Sơn, Ngọc Vân, Việt Ngọc, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Trường THPT Tân Yên I, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội.

IV- Tổ chức thực hiện.

1- Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện thành lập tổ kiểm tra; thành viên tổ kiểm tra là các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện.

(Riêng các xã, thị trấn không có trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của huyện trong năm 2014  thì yêu cầu đ/c thành viên BCĐ phụ trách đơn vị chỉ đạo đơn vị tự kiểm tra).

2- Đ/c tổ trưởng tổ kiểm tra có trách nhiệm liên hệ với BCĐ đơn vị được kiểm tra, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về TT BCĐ huyện, chậm nhất 7 ngày sau khi kết thúc cuộc kiểm tra.

3- Căn cứ vào kế hoạch, lịch kiểm tra; cơ sở được kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của tổ kiểm tra bằng văn bản, phân công cán bộ làm việc với đoàn và thông báo cho cơ sở trực thuộc (đối với xã, thị trấn, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp) để tổ kiểm tra về làm việc.

4- Các đ/c thành viên BCĐ được phân công theo dõi cơ sở được kiểm tra, căn cứ vào kế hoạch đôn đốc cơ sở và phối hợp với TT BCĐ chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ công tác kiểm tra.

5- BCĐ thực hiện QCDC huyện yêu cầu các cấp uỷ, lãnh  đạo cơ quan, đơn vị được kiểm tra, phối hợp, tạo điều kiện để tổ kiểm tra QCDC tiến hành kiểm tra đạt kết quả tốt.

6- Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các chi, đảng bộ trực thuộc, căn cứ vào Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch kiểm tra của đơn vị mình và gửi về thường trực Ban Chỉ đạo huyện (Ban Dân vận Huyện uỷ)trước ngày18/02/2014 để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- BCĐ tỉnh (B/c);

- TTHU (B/c);

- Các đ/c TVBCĐ huyện;

- Các chi, đảng bộ TT;

- Các đ/c CV tổ giúp việc;

- Lưu TT BCĐ.

PHÓ BÍ THƯ TT HUYỆN UỶ

Kiêm

 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

Giáp Ngọc Giang

Chương trình công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết xem tại đây