Get Adobe Flash player
bigone
Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thông tin thời tiết

Khu vực Bắc Giang

Trời nhiều mây
  • Trời nhiều mây
  • Nhiệt độ: 25 °C
  • Gió: Biến, 5.6 km/h
  • Độ ẩm : 69 %
Thời gian cập nhật:
T6, 10/24/2014 - 15:30
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 989525
  • Trong ngày: 4410
  • Trong tuần: 22801
  • Trong tháng: 259248
  • Trong năm: 989525
Trang chủ

Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG

HUYỆN UỶ TÂN YÊN

*

Số  31 - KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tân Yên, ngày  16  tháng 02 năm 2012

KẾ HOẠCH

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

 
   

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; căn cứ Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 17/01/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện; rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tạo sự thống nhất trong triển khai, thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương hình thức; cụ thể hoá vào chương trình, kế hoạch làm việc của mỗi tổ chức, cá nhân; bổ sung, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên.

Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2012 ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

Các chi, đảng uỷ trực thuộc tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Kế hoạch số 21-KH/HU ngày 22/9/2011 của Ban Thường vụ Huyện uỷ, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tổ chức học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị"

Các cấp uỷ Đảng chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề cho cán bộ, đảng viên; đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các đoàn thể, các tổ chức hội và cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Sau học tập phải liên hệ bản thân và xây dựng kế hoạch cụ thể làm theo tấm gương của Bác (Ban Thường vụ Huyện uỷ có Kế hoạch hướng dẫn cụ thể sau).

2- Bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay

Các cấp uỷ Đảng, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, cụ thể hoá các chuẩn mực đạo đức của ngành, cơ quan, đơn vị mình sát hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên theo ngành nghề, vị trí công tác, lứa tuổi, giới, đặc điểm xã hội. Xây dựng thành các khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện theo những nội dung sau:

- Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư. Trách nhiệm với công việc.

- Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn.

- Tôn trọng luật pháp, kỷ cương.

- Đoàn kết, nhân ái.

- Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập.

- Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Việcbổ sung các chuẩn mực phải thể hiện trên một số khía cạnh: Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chất lượng và hiệu quả công việc, tư tưởng đạo đức và lối sống.

Các chuẩn mực bổ sung phải được đưa ra thảo luận, đóng góp ý kiến tại cơ quan, đơn vị và thông qua tại phiên họp đảng nhật tháng 3/2012, thực hiện từ tháng 3/2012.

3- Đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân

Căn cứ vào chủ đề năm 2012, cấp uỷ đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký, cam kết thực hiện tốt từ 1 đến 2 việc làm theo Bác cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của bản thân. Xây dựng, nhân rộng một số mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Mỗi cơ quan, đơn vị cấp huyện, các xã, thị trấn lựa chọn từ 1 đến 2 vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức để xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo giải quyết, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; báo cáo về Ban Thường vụ Huyện uỷ (thông qua Ban Tuyên giáo Huyện uỷ).

Thời gian đăng ký, lựa chọn trong tháng 02/2012; đưa ra thảo luận, đóng góp ý kiến tại phiên họp đảng nhật tháng 3/2012 và thực hiện từ tháng 3/2012; hằng quý tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện; cuối năm tiến hành kiểm điểm, đánh giá tổng kết.

4- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình giảng dạy và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, cán bộ, đảng viên

Chỉ đạo các đơn vị giáo dục trong huyện thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo trong giảng dạy các nội dung, chương trình về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp học, bậc học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc giảng dạy nội dung về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Kịp thời triển khai thực hiện các chương trình, giáo trình mới về giáo dục chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng, hướng dẫn.

5- Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh trong các nhà trường theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện đoàn Tân Yên phối hợp với các ngành liên quan xây dựng Kế hoạch"Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh" theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trình Ban Thường vụ Huyện uỷ và ban hành trong tháng 3/2012.

Phòng Giáo dục & Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Huyện đoàn xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh trong các nhà trường trên địa bàn huyện Tân Yên, giai đoạn 2012-2016”. Trình UBND huyện và ban hành trong tháng 3/2012.

6- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn

Các cấp uỷ Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt đảng nhật ở các chi bộ và sinh hoạt đoàn thể, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; gắn việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Tuyên truyền gương người tốt việc tốt: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tiếp tục biên soạn các gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác làm tài liệu tuyên truyền sinh hoạt chi bộ hằng tháng

Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh huyện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên mục "Gương người tốt việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" phát trên hệ thống đài truyền thanh vào thứ 4 hằng tuần; Ban biên tập trang thông tin điện tử của huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, tăng cường các tin, bài vềgương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong chuyên mục "Người tốt việc tốt". Đăng tải các văn bản chỉ đạo của huyện.

Phòng Văn hoá - Thông tin huyện, Trung tâm Văn hoá thông tin và thể thao huyện tiếp tục chỉ đạo các hoạt động thông tin lưu động, chiếu phim, triển lãm về thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn đến đông đảo nhân dân.

Tuyên truyền trực quan: Trung tâm Văn hoá thông tin và thể thao huyện, Đảng uỷ các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị  rà soát, bổ sung làm mới các panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở trung tâm huyện, các xã, thị trấn, trên các trục đường lớn dẫn vào huyện. Mỗi xã, thị trấn, mỗi cơ quan, đơn vị có từ 1 - 2 khẩu hiệu tuyên truyền chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức treo tại trụ sở làm việc và trung tâm các xã, thị trấn. Thời gian thực hiện xong trongquý I/2012.

7- Thực hiện kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các chi, đảng uỷ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với các chi bộ trực thuộc; hằng tháng kiểm điểm nội dung làm theo và đề ra nhiệm vụ lãnh đạo để thực hiện; hằng quý kiểm điểm việc làm theo của đảng viên; tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gửi báo cáo về Thường trực Huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo Huyện uỷ). Trong kiểm tra, đánh giá cần quan tâm, chú ý tới những cách làm sáng tạo, hiệu quả, biểu dương những điển hình tiên tiến; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; đề xuất, kiến nghị để tổ chức thực hiện tốt trong thời gian tiếp theo.Chỉ đạo đánh giá, xếp loại thi đua các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị gắn với kết quả thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Huyện uỷ kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 đối với các chi, đảng uỷ trực thuộc trong quý III/2012.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các chi, đảng uỷ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho Bộ phận giúp việc cấp uỷ.

2- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xác định một số nội dung cụ thể, vấn đề bức xúc trong nhân dân để tập trung chỉ đạo, giải quyết. Chỉ đạo đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng năm 2012 của cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị.

3- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng căn cứ nội dung Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện đến đoàn viên, hội viên.

4- Văn phòng Huyện uỷ, Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ hướng dẫn của Trung ương, bố trí kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 trên địa bàn huyện.

5- Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng và chỉ đạo điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại một số chi, đảng bộ:

Chi bộ Kho bạc về nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ; chống quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân.

- Đảng uỷ xã Liên Sơn về tổ chức thực hiện chuẩn mực cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

6- Giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện uỷ và các Ban xây dựng Đảng của huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ và Tỉnh uỷ theo quy định./.

 Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh uỷ (b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (b/c),
- Các chi, đảng uỷ trực thuộc,
- MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện,
- Các tổ chức hội quần chúng,
- Các đồng chí Huyện uỷ viên,
- Các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc,
- Văn phòng: + LĐVP,
                        + Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

 BÍ THƯ

 

 

 

(đã ký)

Đỗ Mạnh Tiến