Get Adobe Flash player
bigone
Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thông tin thời tiết

Khu vực Bắc Giang

Trời nhiều mây, mist
  • Trời nhiều mây, mist
  • Nhiệt độ: 23 °C
  • Gió: Biến, 1.9 km/h
  • Độ ẩm : 94 %
Thời gian cập nhật:
T7, 10/25/2014 - 03:30
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 993110
  • Trong ngày: 1205
  • Trong tuần: 26386
  • Trong tháng: 262833
  • Trong năm: 993110
Trang chủ

Hướng dẫn học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

HUYỆN UỶ TÂN YÊN

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số   06  - HD/BTG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tân Yên, ngày 29  tháng 03  năm 2012

HƯỚNG DẪN

học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và

 nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

              Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/HU ngày 20/02/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên về học tập, tuyên truyền chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn các chi, đảng uỷ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị thực hiện cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thông qua việc học tập thường xuyên tại các chi bộ, các cơ quan, đơn vị trong huyện nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm chắc những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2012 và một số tác phẩm của Bác.

Đồng chí bí thư cấp uỷ,thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc học tập chuyên đề và nghiên cứu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập. Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

II- NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP

1- Nội dung học tập thường xuyên tại các chi bộ, cơ quan, đơn vị

a- Học tập chuyên đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị"

* Thời gian:

- Tháng 4/2012, học mục 1 phần I: Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Sau học tập, cấp ủy, chi bộ hướng dẫn đảng viên thảo luận tập trung vào nội dung: sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ, phòng và chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công, trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư đất đai, xây dựng.

- Tháng 5/2012, học mục 2 phần I: Suốt đời vì dân vì nước, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân.

 Sau học tập, cấp ủy, chi bộ hướng dẫn đảng viên thảo luận tập trung vào nội dung: sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu, xa dân.

- Tháng 6/2012, học mục 3 phần I: Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và khiêm tốn hết mực.

Sau học tập, cấp ủy, chi bộ hướng dẫn đảng viên thảo luận tập trung vào nội dung: giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị.

- Tháng 7/2012, học mục 1 phần II: Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Sau học tập, cấp ủy, chi bộ hướng dẫn đảng viên thảo luận tập trung vào nội dung:mọi thành viên trong xã hội chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức, nhân cách, văn hóa.

- Tháng 8/2012, học mục 2 phần II: Kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu, thực hành dân chủ.

Sau học tập, cấp ủy, chi bộ hướng dẫn đảng viên thảo luận tập trung vào nội dung: có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội.

- Tháng 9/2012, học mục 3 phần II: Ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Sau học tập, cấp ủy, chi bộ hướng dẫn đảng viên thảo luận tập trung vào việc thực hiện nghị chương trình hành động, nghị quyết của chi bộ, đảng bộ.

- Tháng 10/2012, học mục 1 phần III: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền tư tưởng “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, nâng cao nhận thức về trách nhiệm đối với Tổ quốc, đối với nhân dân.

  Sau học tập, cấp ủy, chi bộ hướng dẫn đảng viên thảo luận, liên hệ trách nhiệm của từng cá nhân với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tháng 11/2012, học mục 2 phần III: Hiện thực hóa và quyết tâm tổ chức thực hiện là “người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân” trong tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương.

Sau học tập, cấp ủy, chi bộ hướng dẫn đảng viên thảo luận, liên hệ trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được giao.

- Tháng 12/2012, học mục 4 phần III: Phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Tài liệu:  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2011- 2012) do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

* Báo cáo viên:Đồng chí Bí thư cấp uỷ,thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

b- Nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh”

* Thời gian:Tháng 5/2012.

* Nội dung nghiên cứu:Tập trung vào 03 vấn đề: Bối cảnh lịch sử ra đời, chủ đề tư tưởng, kết cấu của tác phẩm; Nội dung cơ bản của tác phẩm; Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm.Việc nghiên cứu tác phẩm gắn với nội dung chuyên đề của năm và công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày ra đời tác phẩm.

* Tài liệu:Giới thiệu tác phẩm “Đường cách mệnh” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành.

* Báo cáo viên:Đồng chí Bí thư cấp uỷ,thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoặc mời báo cáo viên giới thiệu tác phẩm.

c- Tổ chức nghiên cứu một số tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Ban Tuyên giáo Huyện uỷ sẽ có hướng dẫn sau).

2- Hình thức tổ chức

Giới thiệu nội dung chuyên đề, nội dung tác phẩm “Đường cách mệnh” trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sinh hoạt tập thể của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí bí thư cấp uỷ,thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện việc học tập chuyên đề và nghiên cứu các tác phẩm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Sau học tập, cấp ủy, chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểhướng dẫn cán bộ, đảng viên, hội viên thảo luận, liên hệ bản thân theo các nội dung từng tháng.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các chi, đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nghiên cứu một số tác phẩm của Bác đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; căn cứ vào các nội dung học tập, mỗi tháng chi bộ, cơ quan tổ chức cho cán bộ, đảng viênhọc tập và thảo luận.Thời gian thực hiện từ tháng 4/2012. Hằng quý tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, làm cơ sở cho việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua các tập thể, cá nhân năm 2012.

2- MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức cho đoàn viên, hội viên học tập thường xuyên thông qua sinh hoạt định kỳ bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

3- Các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện uỷ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc học tập thường xuyên ở ngành mình quản lý và đơn vị được phân công phụ trách.

4- Định kỳ hằng quý, các chi, đảng uỷ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội báo cáo việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Ban Thường vụ Huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo Huyện uỷ) trước ngày 20 tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định./.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (b/c),
- TTHU (b/c),
- Các đồng chí Huyện uỷ viên,
- Các chi, đảng uỷ trực thuộc,
- MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc,
- Lưu.

TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

Lâm Thị Hương