Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương
Ngày đăng: 14/04/2016

 Ban CHQS huyện Tân Yên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124 ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới ( 2011-2016).
Trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trên địa bàn huyện Tân Yên đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Nổi bật là nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, coi đó là một nội dung cơ bản trong giáo dục, huấn luyện LLVT huyện.
Hàng năm Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chú trọng tổ chức giáo dục chính trị gắn với quản lý, duy trì kỷ luật, duy trì phổ biến giáo dục pháp luật trong đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Nội dung hình thức giáo dục đa dạng, phong phú, tập trung giải quyết những vẫn đề then chốt và vướng mắc về tư tưởng do thực tiễn đặt ra, sát với thực tế. Nội dung giáo dục được triển khai dưới các chuyên đề. Việc tổ chức học tập chính trị được triển khai theo kế hoạch tuần, tháng. Cán bộ được phân công giảng bài chủ động chuẩn bị xây dựng đề cương bài giảng, giáo án phù hợp với từng nội dung, những tài liệu mới được soạn theo phương pháp: hỏi - đáp. Việc kiểm tra nhận thức được vận dụng theo 2 phương pháp chủ yếu là kiểm tra vấn đáp, kiểm tra viết để đánh giá toàn diện hệ thống kiến thức, trình độ hiểu biết, lập trường tư tưởng của cán bộ chiến sĩ lực lượng DQTV, Dự bị động viên. Đồng thời gắn kết quả kiểm tra chính trị với nhận xét, đánh giá cán bộ, bình xét chất lượng đảng viên và khen thưởng hàng năm…
Việc tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của đơn vị, đã kịp thời định hướng tư tưởng, hành động cho cán bộ chiến sĩ LLVT huyện trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, chủ động tuyên truyền đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch , giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Từ năm 2011 đến nay LLVT huyện Tân Yên luôn là lá cờ đầu trong PTTĐ quyết thắng của LLVT tỉnh.
Thời gian tới Ban CHQS huyện Tân Yên tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ, LLVT huyện. Tập trung vào giáo dục quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 ( khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” góp phần xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị trong LLVT toàn huyện.
                                                                                                                                   CTV Thanh Tâm

Thông tin hữu ích