Tin tức - Sự kiện   /  Doanh nghiệp  /  TRANG TRẠI, GIA TRẠI, HỘ, NHÓM HỘ SẢN XUẤT HÀNG HÓA
Trang trại, gia trại xã Ngọc Thiện
Ngày đăng: 20/04/2016

TT

Tên chú hô

Đia chi

Sản phẩm chính

Số sản luọng/năin

SỐ điện thoại chú trang trai

1

Nguvên Văn Long

Bãi Dinh- Ntiọc Thiện

CN Lơn

150

1649299768

Nguyên Văn Thái

Đôi giêng- N.Thiện

CN Lợn

200

1694384351

"1

J

Nguvên Văn Lượng

Đông Lâm - Ngọc Thiện

CN Cá

10

946:55614

4

Nguyên Quang Khôi

Đông Lâm - Ngọc Thiện

CN Cá

3

1654115322

5

Nguyên Quang Khái

Đông Lâm - Ngọc Thiện

CN Cá

3

1658299287

6

Nguyên Đình Tân

Nội - Ngọc Thiện

CN Lợn

100

948113294

7

NíUiyên Quang Sơn

Đông I,âm - Níĩọc Thiện

CN Cá

1

165539014

8

Phạm Xuân Nam

l ân Lập 1 - Ngọc Thiện

CN Lợn

100

912799427

9

Vũ Dinh Mười

Đông Lâm - Ngọc ’[’hiện

CN Lợn

500

972230225

10

Nguyễn Văn Đại

Nội - Ngọc Thiện

CN Lợn

160

1644(540839

1 1

Nguyên Duv Thương

Bãi Dinh - Ngọc Thiện

CN Lợn

150

974897898

12

Phạm Kha Đương

Trung - Ngọc Thiện

CN Lợn

130

1644:’0344 7

13

Vũ Xuân Lập

Đông Lâm - Ngọc Thiện

CN Cá

10

968629128

Thông tin hữu ích