Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Văn bản chỉ đạo của tỉnh
Bắc Giang phấn đấu có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016
Ngày đăng: 31/05/2016

 Ngày 12/5/2016, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 1260/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Bắc Giang năm 2016.

Theo đó, năm 2016, tỉnh Bắc Giang phấn đấu có thêm 14 xã đạt chuẩn NTM, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đạt trên 23%; hoàn thành xây dựng NTM tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn theo đề án được phê duyệt. Phấn đấu số tiêu chí bình quân chung của toàn tỉnh năm 2016 đạt khoảng 13,2 tiêu chí/xã, tăng thêm ít nhất 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2015. Phấn đấu giảm từ 1 đến 2 xã đạt dưới 8 tiêu chí. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tại 34 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Tiếp tục triển khai các mô hình NTM trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.
Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đã đề ra nhiều nhóm giải pháp nhằm triển khai thực hiện. Trong đó, chú trọng đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng xã NTM, nhất là các xã đã đạt chuẩn và các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM. Tổ chức rà soát, điều chỉnh đề án NTM cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo tính khả thi, chú trọng phát triển sản xuất nâng cao thu nhập.
Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức quản lý, chỉ đạo năng lực tổ chức thực hiện cho cán bộ cấp cơ sở theo khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Bắc Giang chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020, nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực.
Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo tỉnh cũng đề ra các nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Phấn đấu từng bước hình thành tại mỗi huyện, thành phố một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa đặc trưng có thương hiệu, đem lại giá trị kinh tế cao. Đồng thời, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đóng góp từ nhân dân và toàn xã hội…
Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương, cần xây dựng kế hoạch triển khai cho phù hợp với thực tiễn. Nghiên cứu trình HĐND cùng cấp ban hành cơ chế chính sách cho phù hợp. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã trên địa bàn xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện năm 2016; đồng thời tiến hành thẩm định kế hoạch triển khai của các xã gửi về Văn phòng điều phối tỉnh trước ngày 30/5/2016./.
                                                                                                                           Nguồn bacgiang.gov.vn

Thông tin hữu ích