Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2016)
Ngày đăng: 30/07/2016

 Lịch sử Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình ra đi tìm con đường cứu nước và truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê nin vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin khi đọc được bản "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa". Từ đó, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam.
Công tác tuyên truyền được Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng lúc đó tiến hành bằng các hình thức in ấn, xuất bản, phát hành tài liệu, sách, báo, truyền đơn, tổ chức lớp huấn luyện cán bộ… Đồng thời, các tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã lập ra những bộ phận chuyên phụ trách công tác tuyên truyền, lý luận, cổ động chính trị, những biên tập viên, phóng viên, những văn nghệ sĩ… Những hoạt động đó đã góp phần tích cực vào việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930.
Sau Hội nghị thành lập Đảng, nhiệm vụ lúc này là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ.
Đặc biệt, vào ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Tài liệu này khi phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội và có sức cổ vũ to lớn để nhân dân ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Kể từ ngày 1 tháng 8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa to lớn trong công tác tuyên giáo của Đảng.
Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng- văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.
Nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2016). Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Yên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện; sự chia sẻ, phối hợp, giúp đỡ thường xuyên của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ huyện đến cơ sở trong thời gian qua để công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện nói chung và Ban Tuyên giáo Huyện uỷ nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.
                                                                                                                                                          Hoàng Lĩnh

 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích