Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Xây dựng phương án phòng tránh, ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai
Ngày đăng: 08/10/2016

 Thực hiện sự chỉ đạo của trên, UBND huyện đã xây dựng phương án Xây dựng phương án phòng tránh, ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và các công trình trọng yếu trên địa bàn.
Theo đó, các loại thiên tai có thể xẩy ra trên địa bàn là: Áp thấp nhiệt đới, bão: Cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 3. Lốc, sét, mưa đá: Cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 1. Mưa lớn và ngập lụt: Cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 2. Nắng nóng, hạn hán: Cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 1. Rét hại, sương muối: Cấp độ rủi ro cao nhất là cấp 2.
Đối với áp thấp nhiệt đói, bão: Đài Truyền thanh huyện, hệ thống truyền thanh các xã, TT phối họp cung cấp thông tin, phát tin kịp thời 24/24h trong ngày ưu tiên phát các tin về áp thấp nhiệt đới, bão. Cơ quan thường trực Ban chỉ huy cấp huyện: Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến thủy văn, các thiệt hại và những sự cố có thể xảy ra. Kịp thời tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện những biện pháp, giải pháp ứng phó khấn cấp khi có tình huống xấu xảy ra. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp trên trong quá trình ứng phó với mưa lớn và bão. Phân công cán bộ trực theo dõi diễn biến thời tiết theo quy định; tham mưu các văn bản chỉ đạo khẩn, thông thường; đảm bảo vật tư dự trữ trong kho khi các xã có nhu cầu cung cấp.
Tổ giúp việc Ban chỉ huy (tổ trực tại cơ quan, tổ hộ đê) sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh triệu tập của Ban chỉ huy cấp huyện kịp thời đưa ra những giải pháp, biện pháp kỹ thuật phù hợp khắc phục sự cố. Các thành viên Ban chỉ huy, các phòng ban chuyên môn có liên quan và UBND các xã, thị trấn căn cứ theo tình tình thực tế khấn trương triển khai phương án, kế hoạch phòng, chống, ứng phó, theo chức năng nhiệm vụ; kiểm tra đê điều, hồ, đập, điều tiết đế xả lũ phù hợp tại địa bàn nhằm giảm thiểu thiệt hại. Cơ quan Quân đội: Thường trực 100% quân số, chuấn bị phương tiện sẵn sàng tham gia xử lý sự cố; phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị quân đội trong và ngoài huyện tham gia ứng cứu kịp thời; chỉ đạo, chỉ huy quân sự xã, thị trấn trực và sẵn sàng hỗ trợ.
Cơ quan Công an: Thường trực 100% quân số tại đơn vị; phối hợp chỉ đạo công an viên các xã, thị trấn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Phối họp với các lực lượng liên quan tham gia sơ tán di dời nhân dân.
Các cơ quan, đơn vị có liên quan: Phòng KT&HT, TN&MT, TC-KH, LĐTB&XH, Y tế, GD-ĐT, Xí nghiệp KTCTTL Tân Yên, Trung tâm Viễn thông Tân Yên, Điện lực Tân Yên thực hiện trực tại cơ quan đảm bảo an toàn, sẵn sàng phối hợp và tham gia ứng cứu khi được huy động.
Khi có dự báo áp thấp, bão bị ảnh hưởng: Kiểm tra và có kế hoạch chặt tỉa, đốn hạ cây xanh không an toàn và chằng chống nhà cửa, sơ' tán nhân dân vùng trọng yếu (khi có yêu cầu); cắm biến cảnh báo tại những khu vực xung yếu, khu vực nguy cơ cao.
UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ huy tại địa bàn, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia sơ tán, di dời nhân dân. Tham gia ứng cứu và hỗ trợ các đơn vị bạn khi có yêu cầu được điều động, phân công lực lượng trực 24/24h tất cả các ngày, sớm có biện pháp khôi phục sản xuất ngay sau khi kết thúc bão.
Đối với lốc, sét, mưa đá: Công tác truyền thông: Hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã, thị trấn phối hợp với cơ quan chuyên môn cung cấp thông tin, phát tin kịp thời, ưu tiên phát các tin về thời tiết, tìm nơi trú ấn an toàn. Các cơ quan thuộc Ban chỉ huy huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của đơn vị tổ chức lắm rõ thông tin tình hình thời tiết, tình hình thiệt hại tại các xã thị trấn được phân công, tuyên truyền chằng chống nhà ở an toàn, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiếm...chỉ đạo ứng phó kịp thời giảm thiệt hại thấp nhất xảy ra. Các lực lượng như Quân sự, Công an, Y tế sẵn sàng lực lượng chi viện cứu trợ các xã, thị trấn gặp rủi ro. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các điếm thường xuyên xảy ra sự cố có thế xẩy ra; lên phương án ứng phó kịp thời đảm bảo tài sản của nhân dân vùng nguy hiểm. Phối hợp với các lực lượng được huy động chỉ đạo các thôn khắc phục hạn chế thấp nhất các thiệt hại. Vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân cứu trợ cho người dân bị thiệt hại. Tống hợp, báo cáo cơ quan thường trực và cấp có thấm quyền về tình hình thiệt hại và kết quả triển khai công tác khắc phục tại địa bàn.
Mưa lớn và ngập lụt: Đài Truyền thanh huyện, các xã, thị trấn ưu tiên phát các tin về mưa lớn, vùng ngập lụt đên cộng đồng dân cư qua hệ thống truyền thanh, loa cầm tay trực tiếp, xe loa tuyên truyền cơ động...
Các cơ quan thành viên Ban chỉ huv: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của đơn vị lên phương án tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT- TKCN huyện phương án ứng phó với mưa lớn và ngập lụt. Thường xuyên nắm bắt thông tin địa bàn được phân công phụ trách; lực lượng Quân sự, Công an bố trí lực lượng sẵn sàng chi viện cho các xã thực hiện cứu người, tài sản của nhân dân.
UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến mưa, bố trí lực lượng thường trực 24/24h đế xử lý các tình huống. Chỉ đạo các đon vị quản lý hồ chứa nước, xã có đê theo dõi chặt chẽ diễn biên mực nuức các sông, hồ chứa; tổ chức kiếm tra an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn. Sẵn sàng, triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị đế kịp thời xử lý các sự cố, chủ động sơ tán nhân dân tại các vùng nguy hiếm theo phương án đã lập. Chỉ đạo nhân dân nhanh chóng thu hoạch lúa và hoa màu tránh bị mọc mầm, thối hỏng theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.
Dự trữ lương thực, thực phấm, thuốc men và các nhu yếu phấm khác, nhất là đối với những vùng dễ bị chia cắt, vùng đi lại khó khăn.
Cắm biến báo, bố trí lực ỉượng căm chốt, chặn ở những đoạn đường bị ngập sâu, cấm người, phương tiện qua lại ở những đoạn đường bị ngập, nơi có dòng nước chảy xiết và các khu vực nguy hiếm.
Tố chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực trọng điểm, các khu vực sơ tán đi và đến. Rà soát, sẵn sàng triến khai phương án phòng mưa lớn kéo dài cho các công trình đang thi công và các công trình trọng đi điểm.
Tổng họp, báo cáo Ban chỉ huy huyện thông qua cơ quan thường trực Phòng NN&PTNT về tình hình thiệt hại và kết quả triển khai công tác khắc phục tại vùng xảy ra thiên tai.
Nắng nóng, hạn hán: Đài Truyền thanh huyện, các xã, thị trấn kịp thời cập nhật thông tin nhanh nhất về tình hình nắng nóng, hạn hán từ cơ quan cấp trên, đăng tải, truyền tin qua hệ thống tới cộng đồng dân cư qua hệ thống truyền thanh. Cơ quan Thường trực, thành viên Ban chỉ huy huyện phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi lên kế hoạch xả nước trên toàn bộ hệ thống kênh tưới của Xí nghiệp, lên kế hoạch tưới dưỡng đủ ẩm cho các loại cây trồng, vật nuôi giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho nhân dân, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền nhân dân tranh thủ lấy nước, chôn trữ nước hợp lý, kịp thời gian theo lịch đã thông báo. Thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện phân công theo dõi xã lắm chắc tình hình diễn biến nắng, nóng của từng xã, chỉ đạo
Ban chỉ huy các xã, thị trấn tuyên truyền nhân dân lắm bắt thông tin diễn biến thời tiết không để nhân dân hoang mang lo lắng ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV, kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn biện pháp chống hạn, chống nắng để nhân dân biết thực hiện kịp thời giảm thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi; có phương án chuân bị giống ngắn ngàv, giống chịu hạn đế thay thế...
Đối với UBND các xã, thị trấn: Theo dõi sát diễn biến thời tiết; chỉ đạo các Hợp tác xã dùng nước nạo vét khơi thông hệ thống công trình, vận hành hợp lý hồ chứa nước, công trình cấp nước, sử dụng tiết kiệm, chôn giữ nước, chống thất thoát; điều chỉnh giống cây trồng, vật nuôi chống hạn; ưu tiên cung cấp điện và vật tư, nhiên liệu cần thiết cho các cho các trạm bơ. Rà soát, bổ sung, sẵn sàng triển khai phương án phòng chống hạn cho sản xuất nông nghiệp...
Thành viên Ban chi huy huyện, UBND các xã tổng hợp, báo cáo Ban chỉ huy huyện thông qua cơ quan thường trực phòng NN&PTNT về tình hình thiệt hại và kết quả triển khai công tác khắc phục tại các xã, thị trấn.
Rét hại, sương muối: Đài Truyền thanh huyện các xã, thị trấn phối hợp cung cấp thông tin, phát tin kịp thời, ưu tiên phát các tin về rét hại, sương muối đến cộng đồng dân cư qua hệ thống truyền thanh của địa phương.
Các cơ quan thuộc Ban chỉ đạo huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của đơn vị tổ chức công tác ứng phó kịp thời giảm thiệt hại thấp nhất xảy ra. Kịp thời phổ biến và hướng dẫn kỹ thuật cho các xã, thị trấn thực hiện phòng tránh rét, sương muối.
Đối với UBND các xã, thị trấn: Chi đạo, theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt cho đối tượng dễ bị tốn thương; bảo đảm nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm; triển khai biện pháp bảo vệ cây trồng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn giảm thiệt hại thấp nhất xảy ra. Khuyến cáo nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men vả các nhu yếu phấm khác cho người và gia súc...
Tố chức khắc phục hậu quả: Ban chỉ huy huyện, UBND các xã, thị trấn huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, tổ chức khắc phục hậu quả, đảm bảo thuốc chữa bệnh kịp thời khám, chữa cho những bệnh nhân mắc bệnh như bệnh truyền nhiễm, hô hấp... hỗ trợ nông dân khôi phục và giống cây trồng, vật nuôi đáp ứng đủ số lượng, kịp thời vụ sản xuất cho nhân dân. Vận động, tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuổc men, hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo huyện thông qua cơ quan thường trực phòng NN&PTNT về tình hình thiệt hại và kết quả triển khai công tác khắc phục tại địa phương.

                                                                                                                                                                              BBT

 

Tệp đính kèm: Tải Về
Thông tin hữu ích