Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng đợt 2 năm 2016
Ngày đăng: 11/10/2016

 Nhằm tu sửa, nạo vét định kỳ hệ thống các công trình thuỷ lợi, kênh mương tuới, tiêu nội đồng phục vụ cho sản xuất vụ Đông năm 2016 và vụ chiêm xuân năm 2017, UBND huyện yêu cầu:
Huy động các lực lượng lao động, các phương tiện, thiết bị tham gia lao động chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng, tạo khí thế thi đua, đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân. Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức khối lượng kế hoạch giao. Các xã, thị trấn rà soát kiếm tra hệ thống kênh mương, giao kế hoạch phù hợp với lực lượng lao động, phương tiện, thiết bị huy động tại địa bàn.
Đảm bảo phục vụ sản xuất cho cây trồng vụ Đông năm 2016 và vụ Chiêm xuân 2017, đặc biệt là những cánh đồng mẫu, vùng sản xuất tập trung và đảm bảo tốt yêu cầu tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra.
Thời gian bắt đầu từ ngày 30/9/2016 và kết thúc ngày 25/11/2016. Tập trung cao điếm huy động lực lượng thực hiện chiến dịch từ ngày 15/11/2016 đến ngày 25/11/2016.
Ngoài nguồn đóng góp của nhân dân các xã, thị trấn cân đối kinh phí từ ngân sách xã và chỉ đạo các HTX dùng nước bố trí kinh phí từ nguồn cấp bù thủy lợi phí, hỗ trợ vật tư, thiết bị tham gia chiến dịch như kinh phí nạo vét, sửa chữa xây kênh cứng...
Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân qua hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn, khu phố trong suốt thời gian thực hiện. Phát động phong trào theo chỉ tiêu kê hoạch. Có xây dựng chỉ tiêu, đánh giá, quy định mức khen thưởng cho những tập thê, cá nhân có thành tích xuất sắc vượt chỉ tiêu kế hoạch.
Các HTX dùng nước chủ động rà soát xác định khối lượng kênh tưới, tiêu và các công trình thủy lợi thuộc trách nhiệm quản lý của HTX để tổ chức nạo vét. Bố trí kinh phí từ nguồn cấp bù thủy lợi phí của nhà nước để hỗ trợ nạo vét .

                                                                                                                                                                  BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích