Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Bài  /  Bài phản ánh
Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
Ngày đăng: 05/11/2016

 Năm 2016, các cấp ủy đảng, chính quyền và hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện tới cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả khá toàn diện. Đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 29/ĐA-UBND ngày 09/5/2013 của UBND huyện về “Khắc phục khó khăn trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2013 và những năm tiếp theo”. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở vào cuộc tích cực; chất lượng thanh niên nhập ngũ được nẩng lên, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ chưa thực sự quyết liệt, biện pháp chưa cụ thể; có nơi chưa phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong việc quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ... Đẻ nâng cao chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 413-CV/HU, ngày 17 tháng 10 năm 2016 về lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017.
Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Uỷ ban nhân dân huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Đe án số 29/ĐA- UBND ngày 09/5/2013 của ủy ban nhân dân huyện. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 theo đúng tiến độ, khắc phục triệt để những hạn chế thiếu sót trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Chỉ đạo thực hiện các bước, quy trình, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ từ cơ sở đến huyện bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật theo quy định tại Thông tư số 140/2015/TT- BQP ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Đảng ủy Quân sự huyện, đảng ủy các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm sức khoẻ, tiêu chuẩn chính trị theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-B YT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân tỉnh giao.
Uỷ ban nhân dân, hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở cơ sở, chú trọng thực hiện tốt các bước sơ tuyển ở cơ sở, không để lọt số thanh niên không đủ tiêu chuẩn chính trị vào quân đội; gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với công tác tuyển quân, coi đó là tiêu chí đánh giá thi đua đối với cán bộ, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi tiêu cực, vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.
Các cơ quan, phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn chính trị - xã hội tò huyện tới cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự (bổ sung, sửa đổi) và Đề án số 29/ĐA-UBND của UBND huyện; động viên thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong khám tuyển và sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi có lệnh.
Các đồng chí Huyện ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách các xã, thị trấn đề cao trách nhiệm, thường xuyên, nắm chắc tình hình cơ sở, tăng cường chi đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao.
Giao ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy Quân sự huyện, Văn phòng Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này; thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

                                                                                                                                                                            BBT

 

Thông tin hữu ích