Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Tổ chức đón tết cổ truyền và tổ chức lễ hội.
Ngày đăng: 12/01/2017

 Thực hiện tinh thần chỉ đạo của trên về tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu và tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức lễ hội năm 2017, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên yêu cầu:
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt và tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị số 41- CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Thông tư số 15/2015/TT- BVHTTDL ngày 22/12/201 5 của Bộ VHTT và DL quy định về tổ chức lễ hội; Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh về Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh vê việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu-2017; Công văn số 4114/UBND- KGVX ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cưòng công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức lễ hội năm 2017 và các văn bản chỉ đạo liên quan khác.
UBND các xã, thị trấn xây dựng, kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017 trên cơ sở phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, tồn tại của lễ hội 2016 trên địa bàn. Không tổ chức lễ hội vì mục đích trục lợi. Khi tổ chức lễ hội phải xây dựng kế hoạch cụ thể. Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn cho di tích và nhân dân địa phương, du khách thập phương tham gia lễ hội. Bố trí khu dịch vụ đảm bảo thuận tiện, không gây can trở, ùn tắc giao thông, niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách, không bày bán các đồ chơi có tính bạo lực. Các cơ sở dịch vụ ăn uống phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức lễ hội phần nghi lễ đảm bao trang nghiêm, thành kính, phần hội phong phú, đa dạng, vui tươi, lành mạnh, phát huy giá trị văn hoá truyền thống, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương.
Công chức, viên chức, người lao động không được sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công đi thực hiện nhiệm vụ tại lễ hội.

                                                                                                                                                                                     BBT

Nội dung chi tiết xem tại đây 

Tệp đính kèm: Tải Về
Thông tin hữu ích