Tin tức - Sự kiện   /  Thông báo, giấy mời
Giải thể Trung tâm Khoa học - Công nghệ và Môi trường huyện Tân Yên
Ngày đăng: 19/01/2017

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ- CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đon vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Nghị quyết số 140/NQ-TƯ ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của ƯBND tính ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 305/TTr-SNV ngày 23/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành QĐ số 800/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Khoa học - Công nghệ và Môi trường huyện Tân Yên kể từ ngày 01/01/2017.

                                                                                                                                                                                                                    BBT
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích