Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
Ngày đăng: 16/02/2017

 Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”. Nhằm nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường lành mạnh góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên xây dựng Kế hoạch Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017, cụ thể như sau:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập huyện TDTT, xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện TDTT nâng cao thể chất và chất lượng nguồn nhân lực. Tổ chức chạy đồng hành cự ly tối thiểu là lkm.
Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể: Thông báo và quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, hội viên, đoàn viên trong cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017. UBND các xã, thị trấn tô chức.UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban tổ chức Ngày chạy Olympic phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bố trí ngân sách và các điều kiện thuận lợi để tổ chức Ngàỵ chạy Olympic. Đẩy manh công tác tuyên truyền, huy động lực lượng và các điều kiện đảm bảo cần thiết khác đê tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 trên địa bàn.

                                                                                                                                                                   BBT
Nội dung xem tại đây 

 

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích