Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiến cứu nạn và diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện.
Ngày đăng: 21/03/2017

 Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh về việc diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiến cứu nạn và diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, nhiệm vụ diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương năm 2017. Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban Chỉ đạo thực hành diễn tập. Chỉ đạo Ban CHQS huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo thực hành diễn tập huyện ban hành đầy đủ, đồng bộ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hành diễn tập. Chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia thực hành diễn tập cùng huyện theo đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.
Công an huyện phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hành diễn tập huyện xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn trong suốt quá trình diễn tập phần vận hành cơ chế và thực hành xử trí các tình huống tại thực địa. Phòng NN&PTNT huyện chủ trì phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hành diễn tập huyện xây dựng kế hoạch, phương án theo đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, sát thực tiễn và tình hình của địa phương. Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện căn cứ kế hoạch diễn tập của Ban Chỉ đạo thực hành diễn tập huyện tham gia diễn tập theo quy định. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tham gia diễn tập cùng huyện xác định tốt nhiệm vụ, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo kế hoạch.Tuyên truyền vận động nhân dân huy động đủ lực lượng, phương tiện vật chất và tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng tham gia thực hành diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.
                                                                                                                                                           BBT

 

Tệp đính kèm: Tải Về
Thông tin hữu ích