Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Thực hiện phong trào thi đua “Tân Yên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020.
Ngày đăng: 09/04/2017

 Để phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, UBND huyện xây dựng và triển khai Kê hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tân Yên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020.

Tổ chức phong trào thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lương đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn. Qua đó tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động mọi tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy tính năng động, sáng tạo và kinh nghiệm hay trong phong trào, để biểu dương khen thưởng nhân dịp sơ kết hàng năm trong giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 22/22 xã trên địa bàn huyện, trong đó tập trung vào 10 xã có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mói trong giai đoạn 2017-2020. Phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Tập trung thực hiện 11 nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 29/12/2015 của UBND huyện về Xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 202Ổ và kế hoạch xây dựng NTM hàng năm của huyện.
Chọn xã Việt Lập và Ngọc Vân làm điểm phong trào thi đua cấp huyện giai đoạn 2017-2020. Mỗi xã chọn từ 1 - 2 thôn làm điểm phong trào thi đua. Mỗi cơ quan, đơn vị trong khối thi đua cấp huyện đăng ký ít nhất một xã để tham gia chỉ đạo, hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                                                                                                         BBT

Nội dung xem tại đây 

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích