Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Cao Thượng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Ngày đăng: 20/04/2017

 Tại Cao Thượng, các Chi bộ và Đảng bộ xã đã và đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" với quyết tâm cao.
Bí thư Đảng ủy xã Cao Thượng- Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, với tinh thần và quyết tâm mạnh mẽ trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết TW 4( khóa 12) đã được cán bộ, đảng viên xã Cao Thượng đón nhận, đồng tình và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện, đồng chí nói: “ Nghị quyết TW4 ( khóa 12) rất trúng và đúng trong giai đoạn hiện nay, nhận thức về trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng cao và có sự phấn đấu tốt hơn, tin chắc rằng việc triển khai thực hiện hiện Nghị quyết TW 4 sẽ đạt được nhiều kết quả phấn khởi, tích cực góp phần xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo”.
Nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy Cao Thượng đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết với quyết tâm cao, Đảng ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trong tâm cần thực hiện ngay và nhiệm vụ thường xuyên. Cùng với đó, để việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt kết quả cao, Đảng ủy đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên, phụ trách từng Chi bộ triển khai hướng dẫn, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện và trực tiếp chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề về nhận diện những biểu hiện suy thoái của đảng viên ở Chi bộ. Xác định, người đứng đầu có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nên trong kế hoạch thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy đã yêu cầu từng đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy, thủ trưởng các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức thực hiện ngay những nhiệm vụ được xác định trong chương trình hành động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi tổ chức thực hiện. Các Chi ủy phải có quyết tâm chính trị cao, xây dựng thành chương trình hành động cụ thể, thiết thực, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 4 nhóm giải pháp trọng tâm của Nghị quyết. Từng đồng chí cán bộ chủ chốt ở từng cương vị công tác của mình, phát huy tốt vai trò trách nhiệm cá nhân, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm nghiêm túc nếu có hạn chế, khuyết điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Nội dung kiểm điểm phải tập trung làm rõ những yếu kém, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Việc kiểm điểm, tự phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết được thực hiện gắn với kiểm điểm hàng năm và đột xuất, trên tinh thần thực chất, tự giác, chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, qua loa, đại khái, phòng ngừa gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ…

Với tinh thần đó, tại buổi sinh hoạt đảng nhật tháng 3/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Cao Thượng chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tập trung vào nhận diện và làm rõ những yếu kém, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng và hoàn thiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Đồng thời tổ chức cho từng cán bộ đảng viên viết, ký cam kết bằng văn bản với chi bộ, về việc gìn giữ phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phải thấm nhuần 27 nội dung nhận diện mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hiếu cho biết thêm: Ngay sau khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề, kết quả cho thấy: 100% đảng viên có nhận thức tương đối đầy đủ về tinh thần của Nghị quyết TW4 ( khóa XII) nhất là 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ. Từng đảng viên đã tự soi mình về nhận diện các biểu hiện sự suy thoái để khắc phục, 100% đảng viên đã làm cam kết với chi bộ bằng văn bản về những yếu kém, khuyết điểm mà bản thân mình còn mắc phải để khắc phục, sửa chữa.
Với quyết tâm chủ động, tích cực ngay từ đầu của cấp ủy đảng và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Cao Thượng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từng bước làm chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
                                                                                                                                                               Thanh Tâm 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích