Tin tức - Sự kiện   /  Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tân Yên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 08/06/2017

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên ban hành 5 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp áp dụng trong toàn Đảng bộ huyện, bước đầu tạo dấu hiệu tích cực. 

Với mục tiêu tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành. BTV Huyện ủy đã xây dựng ban hành 5 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp áp dụng trong toàn Đảng bộ huyện và tập trung chỉ đạo tất cả các xã, thị trấn, các tổ chức, cơ quan, đơn vị gắn bảng chuẩn mực đạo đức chung và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. Vị trí gắn bảng phải ở nơi trang trọng, thuận lợi cho việc theo dõi, giám sát thực hiện của cán bộ, đảng viên và nhân dân khi đến cơ quan. Tại xã Cao Thượng, chí Hoàng Thái Huynh- Phó bí thư Đảng ủy cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy, về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy cao Thượng đã bám sát yêu cầu, hướng dẫn và tinh thần chỉ đạo của BTV Huyện ủy, tập trung chỉ đạo các chi bộ quán triệt, triển khai nội dung chuẩn mực đến từng cán bộ, đảng viên. Hiện nay các Chi bộ đã in 5 chuẩn mực trên các panô treo ở những nơi dễ quan sát để cán bộ thực hiện và nhân dân nắm bắt. Gắn với thực hiện 5 chuẩn mực, Đảng ủy Cao Thương tập trung cao vào nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thực hiện niêm yết copong khai thủ tục và quy trình giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức trách nhiệm, tôn trọng và gần gũi nhân dân.  
Có thể nói, việc ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở huyện Tân Yên bước đầu tạo dấu hiệu tích cực. Trước hết, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên, đảng viên Nguyễn Thị Hiệp, chi bộ Y tế xã Cao Thượng nói:Việc thường xuyên nhìn vào 5 chuẩn mực treo trên tường đã nhắc nhở tôi cũng như mọi người thường xuyên soi chiếu xem có những khiếm khuyết gì, để khắc phục sửa chữa, giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân...
Tại Việt Lập, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết 100% chi bộ trực thuộc phổ biến các chuẩn mực tại kỳ sinh hoạt Đảng nhật. Đảng ủy giao cho Ban Chấp hành Công đoàn xã quán triệt nội dung đạo đức nghề nghiệp đến từng cán bộ, công chức. Quan tâm chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc theo tinh thần Chỉ thị số 14 của BTV Tỉnh ủy gắn với đánh giá hằng tháng kết quả thực hiện chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực, yêu cầu chuyên môn, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm. Chẳng hạn như lĩnh vực địa chính, cán bộ phải có bằng đại học chuyên ngành quản lý đất đai. Cán bộ tư pháp có trình độ đại học chuyên ngành luật.
Được biết, thay vì trước đây mỗi chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị tự xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống riêng dựa trên yêu cầu, nhiệm vụ. Thì nay để tạo sự thống nhất, thuận lợi cho kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, BTV Huyện ủy ban hành chuẩn mực chung về đạo đức nghề nghiệp áp dụng trong toàn Đảng bộ. Đây là cách làm mới, sáng tạo của huyện với mục tiêu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị dễ kiểm tra, đôn đốc. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dễ nhớ. Từ đó thường xuyên soi chiếu, nhắc nhở bản thân rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó với nhân dân và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao”. Bám sát yêu cầu, hướng dẫn và tinh thần chỉ đạo của BTV Huyện ủy, các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện tổ chức quán triệt, triển khai nội dung chuẩn mực đến từng cán bộ, đảng viên, bổ sung vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân. Hầu hết các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã in 5 chuẩn mực trên các panô treo ở những nơi dễ quan sát để cán bộ thực hiện và nhân dân nắm bắt.
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, phấn đấu đưa Tân Yên phát triển đi lên.
                                                                                                                                                         Thanh Tâm

Thông tin hữu ích