Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Tân Yên chung tay xây dựng nông thôn mới.
Ngày đăng: 09/06/2017

 Thực hiện Nghị quyết Trung ương VII (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và qua gần 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Tân Yên đã huy động được các nguồn lực trong xã hội và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, kinh tế nông nghiệp, nông thôn huyện Tân Yên đã phát triển tích cực.

Năm 2014, Tân Yên có hai xã được huyện chọn làm điểm đã được công nhận xã nông thôn mới Liên Sơn, Quang Tiến. Trong đó, một xã được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị về đích thứ ba. Đến hết năm 2015, Tân Yên có thêm hai xã được công nhận xã nông thôn mới: Cao Thượng, Ngọc Lý. Năm 2016 thêm 2 xã nữa đó là: Phúc Hòa và Quế Nham. Các xã còn lại bình quân đạt 13,5 tiêu chí. Năm 2017 Tân Yên phấn đấu có thêm 2 xã là Việt Lập và Phúc Sơn phấn đấu về đích.
Nhìn lại quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 2 xã thí điểm và trên toàn huyện mới thấy hết được sự nỗ lực của các cơ quazn đơn vị, ngành đoàn thể và nhân dân. Đã có nhiều sáng kiến, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình có hiệu quả kinh tế cao. Trong đó công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới có vai trò vô cùng quan trọng. Tân Yên quan tâm đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền đảm bảo có chất lượng, vững vàng về quan điểm, bản lĩnh, có trình độ hiểu biết và phải nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Chú trọng những cách làm hay, sáng tạo, các mô hình kinh tế có hiệu quả để tuyên truyền. Bản tin Huyện ủy đã mở chuyên mục ''Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tân Yên thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' và ''Gương người tốt, việc tốt'' thường xuyên đăng các gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo ở các cơ sở về xây dựng nông thôn mới. Những sáng kiến, cách làm hay, các mô hình kinh tế có hiệu quả được tuyên truyền nhân rộng kịp thời. Coi trọng hình thức tổ chức cho nông dân tham quan thực tế các mô hình điểm về dồn điền đổi thửa như thôn Trám xã Phúc Sơn, Đồng Lim xã Ngọc Lý, Hoàng Vân, Đồng Kim, Trung Tiến xã Song Vân. Ngoài ra, công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống đài truyền thanh, qua tập huấn và đặc biệt qua các hội nghị thôn triển khai bàn về xây dựng nông thôn mới, về quy hoạch, đề án, về đóng góp, huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới.
Một trong những nội dung quan trọng, đó là tuyên truyền về phong trào là việc nhân dân hiến đất để xây dựng công trình công cộng. Tiêu biểu như các xã Tân Trung, Ngọc Thiện, An Dương, Việt Lập, Liên Sơn, Cao Xá... qua vận động, nhân dân đã hiến hàng chục ngàn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa... Phong trào hiến đất đã trở thành phong trào sâu rộng và tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị. Ngoài việc hiến đất, nhân dân đã đóng góp hàng tỷ đồng làm hàng chục km đường bê tông, kênh cứng và nhà văn hóa. Đi đôi với công tác tuyên truyền, huyện luôn coi trọng việc kịp thời biểu dương, khen thưởng nhằm khích lệ, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến đất và thi đua xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức thi tìm hiểu, văn hóa văn nghệ, hội thi như: Hội thi “Nông dân Tân Yên ra sức xây dựng nông thôn mới”, “Chi đoàn mạnh xây dựng nông thôn mới”. Nhiều xã đã thành lập tổ thông tin tuyên truyền lưu động để tuyên truyền về nông thôn mới như xã Cao Thượng, Quang Tiến, Liên Sơn... Xây dựng chuyện mục nông thôn mới trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền về nông thôn mới. Bên cạnh đó là việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, gắn các cơ sở sản xuất với vùng nguyên liệu. Tạo mối liên kết bền vững giữa 4 nhà trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông lâm sản và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao giá trị của các sản phẩm hàng hóa nông, ản góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Thông qua các kênh thông tin tuyên truyền, nhận thức của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị cũng như mọi tầng lớp nhân dân được nâng lên. Đó cũng là cơ sở, để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện
Từ việc nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tân Yên đã tạo ra sự chuyển biến sâu sắc, thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị đưa huyện nhà đi lên.
                                                                                                                                                                       Thanh Tâm 

Thông tin hữu ích