Tin tức - Sự kiện   /  Thông báo, giấy mời
Kế hoạch xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm 2017
Ngày đăng: 14/08/2017

            Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non và mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

         Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao số lượng và thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập;

Căn cứ Hướng dẫn số 190/HD-SNV ngày 09/8/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang Hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 4687/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên về việc thành lập Hội đồng xét tuyển chọn hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017;

Hội đồng xét tuyển chọn hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017 (gọi tắt: Hội đồng xét chọn) xây dựng kế hoạch thực hiện, như sau:

I. NGUYÊN TẮC, SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG

1. Nguyên tắc

- Lựa chọn người hợp đồng lao động theo đúng số lượng giáo viên lao động hợp đồng được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 về việc giao số lượng và thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập.

- Người được ký hợp đồng lao động phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 70, Điều 77 của Luật Giáo dục năm 2005 và phải chấp hành sự phân công của tổ chức.

- Kết quả xét chọn người hợp đồng lao động căn cứ vào kết quả học tập tại trường trung cấp, cao đẳng, đại học và thực hiện các chế độ ưu tiên, thứ tự xác định người lựa chọn hợp đồng theo Hướng dẫn số 190/HD-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

 2. Số lượng Hợp đồng: Số lượng lao động hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017 là 65 chỉ tiêu.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, ƯU TIÊN CHỌN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG, HỒ SƠ; NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM, XÁC ĐỊNH NGƯỜI LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký lựa chọn người hợp đồng lao động

1.1. Người tham gia đăng ký phải có đủ các điều kiện sau:

 a) Người có hộ khẩu thường trú (trước khi học trường trung cấp, cao đẳng, đại học) tại huyện Tân Yên; đối với người ở huyện, thành phố khác phải nhập khẩu (cả gia đình) về huyện Tân Yên ít nhất 03 năm tính đến thời điểm Hội đồng ban hành kế hoạch xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm 2017; trường hợp kết hôn với người có hộ khẩu ở huyện Tân Yên, phải nhập khẩu về huyện Tân Yên trước ngày Hội đồng ban hành Kế hoạch xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm 2017.

b) Tuổi đời dự xét chọn từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn xin dự xét chọn, có lý lịch rõ rang, có các văn bằng đào tạo đúng theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non cần hợp đồng.

d) Về trình độ, chuyên ngành: Đã tốt nghiệp ngành, chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non hệ chính quy, trình độ trung cấp sư phạm mầm non trở lên.

đ) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

1.2. Đối tượng không được đăng ký xét chọn hợp đồng lao động

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vị dân sự.

- Đang trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Những người đã có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ đang công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh Bắc Giang.

2. Điểm ưu tiên trong lựa chọn hợp đồng lao động

a) Đối tượng được cộng 20 điểm:

- Những người là con đẻ của: Liệt sỹ; thương binh hạng 1; bệnh binh hạng 1.

- Người đã hợp đồng lao động giáo viên mầm non, đóng bảo hiểm xã hội tại các trường mầm non công lập trong tỉnh liên tục tính đến ngày nộp hồ sơ dự xét chọn phải đủ từ 03 năm trở lên và chỉ thực hiện trong đợt xét chọn hợp đồng năm 2017.

b) Đối tượng được cộng 10 điểm:

- Những người là con đẻ của: Th­ương binh, bệnh binh các hạng còn lại; người hưởng chính sách như thương binh; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động;

- Những người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định trợ cấp thường xuyên).

- Người được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định học cử tuyển.

* Người dự xét chọn có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.

3. Nội dung tính điểm trong lựa chọn người hợp đồng lao động

3.1. Điểm học tập đối với trình độ đại học, cao đẳng là điểm trung bình toàn khóa học (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp); đối với trình độ trung cấp là điểm trung bình chung xếp loại tốt nghiệp (theo Quy chế Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT) của người dự xét chọn, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

Trường hợp học tín chỉ căn cứ thang điểm 4 để quy đổi sang thang điểm 100 (Cách quy đổi sang thang điểm 100 là lấy điểm trung bình thang điểm 4 nhân với 25). Nếu bảng điểm của người học tín chỉ đồng thời ghi thang điểm 10 và thang điểm 4 thì chỉ căn cứ thang điểm 4 để quy đổi.

Điểm trung bình toàn khóa được tính đến hai chữ số thập phân.

3.2. Tổng điểm xét để xét chọn người hợp đồng lao động

Tổng số điểm tính lựa chọn người hợp đồng lao động bao gồm: Điểm trung bình toàn khóa tính hệ số 2 và điểm ưu tiên (nếu có).

4. Xác định người để ký hợp đồng lao động

4.1. Thứ tự xác định người hợp đồng:

- Lựa chọn trước những người tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non hệ chính quy (không liên thông);

- Đối tượng còn lại tính theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp.

4.2. Xác định người lựa chọn ký hợp đồng lao động: Trên cơ sở thứ tự xác định người hợp đồng (tại mục 4.1 nêu trên), lần lượt tính từ người có tổng số điểm xét chọn (Quy định tại khoản 3.2 hướng dẫn này) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hợp đồng lao động.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần hợp đồng lao động thì người có điểm trung bình toàn khóa cao hơn là người được hợp đồng; nếu điểm trung bình toàn khóa bằng nhau thì xác định người hợp đồng theo thứ tự ưu tiên sau: Con liệt sĩ; con thương binh; con bệnh binh; người đã hợp đồng lao động đóng bảo hiểm xã hội từ 03 năm liên tục trở lên ở các trường Mầm non công lập; con của người hưởng chính sách như thương binh; người dân tộc thiểu số; đội viên thanh niên xung phong; đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người dự xét chọn là nữ. Nếu vẫn không xác định được người hợp đồng theo thứ tự ưu tiên trên thì cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người hợp đồng.

5. Hồ sơ đăng ký và lệ phí xét chọn

         5.1. Hồ sơ đăng ký: Mỗi thí sinh đăng ký dự xét chọn phải nộp 02 hồ sơ. Hồ sơ dự xét chọn của thí sinh do Sở Nội vụ thống nhất phát hành, bao gồm:

         - Đơn dự xét chọn (theo mẫu quy định).

         - Có đủ bản photo các văn bằng và bảng điểm kết quả học tập đúng với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự xét chọn.

         - Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND xã,  thị trấn nơi cư trú.

         - Bản sao giấy khai sinh.

         - Giấy chứng nhận sức khoẻ do đơn vị y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, thành phố trở lên (mẫu theo quy định).

         - Giấy chứng nhận ­ưu tiên (nếu có) bản sao để nộp, khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra; người ở huyện ngoài, tỉnh ngoài kết hôn với người có hộ khẩu ở huyện Tân Yên phải nộp bản sao đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu. Đối với những người đã ký hợp đồng lao động đối với các đơn vị sự nghiệp khác, khi trúng tuyển phải xuất trình văn bản thể hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với đơn vị sự nghiệp trước đây mình đã làm.

         Thí sinh phải chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu cố tình khai sai sự thật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

         5.2. Lệ phí xét chọn

         - Lệ phí xét chọn 100.000đ/thí sinh (Hội đồng xét chọn cấp huyện 60.000 đồng, thẩm định 40.000 đồng).

            - Hồ sơ: 15.000đ/bộ.

6. Thời gian, địa điểm

- Hội đồng xét chọn thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, như: Cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn từ ngày 14 đến 16/8/2017; niêm yết tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự xét chọn trong giờ hành chính: Từ ngày 16/8/2017 đến hết ngày 25/8/2017.

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Tân Yên.

- Hội đồng thông báo kết quả xét chọn vào ngày 30/8/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ huyện là cơ quan thường trực của Hội đồng xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non huyện Tân Yên năm 2017. Người phát ngôn của Hội đồng là Phó Chủ tịch Hội đồng- Trưởng phòng Nội vụ.

2. Hồi đồng xét chọn của huyện thông báo công khai Kế hoạch xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm 2017 của huyện trên Cổng thông tin điện tử của huyện, Đài Truyền thanh huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn về điều kiện đăng ký, số lượng vị trí cần hợp đồng, nội dung hồ sơ đăng ký dự xét chọn, thời hạn nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ, hình thức và nội dung xét chọn, thời gian và địa điểm thực hiện. Đồng thời, niêm yết Kế hoạch xét chọn tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

3. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh của xã thông báo công khai về điều kiện đăng ký, số lượng vị trí cần hợp đồng, nội dung hồ sơ đăng ký dự xét chọn, thời hạn nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ, hình thức và nội dung xét chọn, thời gian và địa điểm thực hiện xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non năm 2017.

4. Việc lựa chọn hợp đồng giáo viên mầm non chỉ thực hiện một đợt và kết thúc trước ngày 10/9/2017.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Tân Yên, điện thoại (0204)3578217 để được giải đáp./.

                                                                                                                                                                                BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích