Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Tân Yên nỗ lực xây dựng NTM
Ngày đăng: 20/01/2018

 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), những năm qua, Tân Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo và đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.
Năm 2017, huyện Tân Yên có 2 xã đạt chuẩn NTM là Việt Lập và Phúc Sơn, đạt 100% KH đề ra, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 8 xã, đó là: Quang Tiến, Liên Sơn, Cao Thượng, Ngọc Lý, Quế Nham, Phúc Hòa, Việt Lập, Phúc Sơn và có thôn Ngọc Lợi, xã Ngọc Châu đạt chuẩn NTM. Cũng trong năm 2017, có thêm 10 tiêu chí đạt chuẩn, nâng tổng số tiêu chí đạt được theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM giai đoạn 2016-2020 là 349 tiêu chí, bình quân đạt 15,86 tiêu chí/xã. Trong đó nhiều tiêu chí đạt cao như tiêu chí về Giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, văn hóa.
Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng NTM với phương châm: Khó làm trước, dễ làm sau, không chạy theo thành tích. Xã khi về đích NTM phải có khu xử lý rác thải tập trung. Đẩy mạnh áp dụng cơ chế đặc thù đối với các công trình có trong danh mục được áp dụng, giao về cho xã làm chủ đầu tư, xây dựng theo thiết kế nhằm giảm thiểu chi phí trung gian, thuận lợi trong huy động sức dân, hạn chế nợ đọng. Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập hai Tổ công tác chỉ đạo hai xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017. Ban chỉ đạo NTM huyện kiện toàn, bổ sung thành viên kịp thời để chỉ đạo thực hiện phù hợp vói Bộ tiêu chí Quốc gia NTM giai đoạn 2016-2020 và phần công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách tiêu chí liên quan lĩnh vực ngành để chủ động trong quá trình chỉ đạo. UBND huyện ban hành quyết định thành lập văn phòng điều phối NTM huyện, kiện toàn Tổ thẩm tra, nghiệm thu kết quả xây dựng NTM, giao nhiệm vụ và trách nhiệm đến từng thành viên. Thành lập Hội đồng đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Sau khi thực hiện rà soát kết quả từng xã, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 35 về thực hiện xây dựng NTM năm 2017 để làm căn cứ tổ chức chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, UBND, BCĐ xây dựng NTM huyện, các ngành thành viên đã ban hành 14 kế hoạch, 12 quyết định, 26 công văn chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM. Tổ chức 35 hội nghị đế quán triệt, triển khai Kế hoạch xây dựng NTM của huyện và tập huấn nghiệp vụ xây dựng NTM cho cán bộ xã, thôn. Bên cạnh đó,UBND các xã ban hành 26 kế hoạch, tổ chức 108 hội nghị cấp xã, tố chức 10 cuộc tham quan học tập trong và ngoài tỉnh…

Từ huyện đến xã, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện xây dựng NTM. Hàng quý, BCĐ huyện tổ chức giao ban, nắm tình hình, có giảỉ pháp chỉ đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm đôi với thành viên BCĐ phụ trách địa bàn, tạo sự đồng thuận cao đế thực hiện nhiệm vụ. Thành viên văn phòng điều phối NTM huyện thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn xây dựng NTM. Hầu hết các xã đã thực hiện tốt việc huy động nguồn lực của nhân dân, doanh nghiệp và con em quê hương đóng góp cho xây dựng NTM. Công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, phát triển cây ăn quả, kinh tế trang trại, gia trại được quan tâm đúng mức tạo nền tảng cho việc xây dựng NTM vững chắc, toàn diện.
Qua sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng và chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thế từ huyện đến cơ sở, Tân Yên đã rà soát, điều chỉnh Kế hoạch kịp thời, sát với tình hình thực tế và khả năng huy động nguồn lực. Cùng với đó là thực hiện khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân thực hiện có hiệu quả. Các xã đã nhận thức đúng hơn về xây dụng NTM, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thế chính trị để tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp cho xây dựng NTM. Nhiều xã đã làm tốt công tác tuyên truyền huy động nguồn lực trong nhân dân như: hiến đất, tài sản trên đất, sự đóng góp của con em thành đạt xa quê,... nên đã tạo được nguồn lực đáng kể cho xây dựng NTM, khắc phục tình trạng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Đây là tiền đề quan trọng để Tân Yên phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018, với mục tiêu sẽ có thêm 3 xã về đích nông thôn mới.

                                                                                                                                                 Thanh Tâm

Thông tin hữu ích