Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM
Ngọc Vân dồn điền đổi thửa.
Ngày đăng: 28/04/2018

 Xã Ngọc Vân có diện tích tự nhiên trên 1.100 ha. Trong đó diện tích đất trồng cây hàng năm là 475 ha. Toàn xã có 24 thôn, 2610 hộ với 10.015 nhân khẩu. Nhân dân sống chủ yếu bằng nghề thuần nông, có trên 70% lao động nông nghiệp. Đảng bộ xã có 340 đảng viên, 30 chi bộ.
Chuẩn bị cho các điều kiện đạt các tiêu chí về đích nông thôn mới, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, Đảng bộ xã Ngọc Vân đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thực hiện các tiêu chí trong đó có chương trình xây dựng cánh đồng mẫu và dồn đổi ruộng đất tạo ô thửa lớn. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng đất, nhằm khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện Kế hoạch số 28 của UBND huyện Tân Yên về việc triển khai công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2018. Đảng ủy họp thống nhất chủ trương sau đó giao cho UBND xã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 05 về dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu xã Ngọc Vân giai đoạn 2017-2018. Tổ chức hội nghị quán triệt tới Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các ngành, cán bộ công chức, các đồng chí bí thư các chi bộ, trưởng thôn trong toàn xã để triển khai thực hiện. UBND xã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo dồn điền, đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu xã Ngọc Vân để triển khai thực hiện kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các thôn để triển khai thực hiện. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thường xuyên qua hệ thống truyền thanh của xã. UBND xã đã ra các quyết định thành lập Tiểu ban dồn điền đổi thừa theo đề nghị của các thôn. Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm tại thôn cầu Đồng 9 xã Ngọc Lý, chỉ đạo các thôn xây dựng phương án trên sơ đồ đó, tố chức họp dân lấy ý kiến nhân dân, công khai quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng để nhân dân biết và thực hiện.
Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch dồn đổi ruộng, Đảng ủy đã chỉ đạo và giao cho các chi bộ, các thôn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy làm trước, trong ban thường vụ thì giao cho các thôn có các đồng chí trong thường trực làm trước, sau các thôn các đồng chí thường vụ thì đến các thôn có các đồng chí cấp ủy. Ban Chỉ đạo của xã duyệt phương án dồn đổi ruộng của từng thôn, tham gia cụ thể từng nội dung của phương án cùng tiểu ban điều chỉnh cho phù hợp trước khi trình ra cuộc họp dân. Ket quả triển khai thực hiện đến tháng 12/2017 đã có 24/24 thôn triển khai tới nhân dân, có 7 thôn đăng ký triển khai thực hiện kế hoạch với điện tích đăng ký thực hiện là 154,44ha. Đó là thôn Làng Mới, Vân Ngò, Phú Cường, Đồng Khanh, Đồi Chùa, Lương Tân, Tân Lập.
Kế hoạch UBND huyện giao thực hiện giai đoạn 2017- 2018 là 100 ha. Diện tích các thôn thực hiện dồn điền đổi thửa xong tính đến thời điểm 30/12/2017 trên 56 ha đạt trên 56% kế hoạch
Tại Làng Mới dồn đổi gần 25ha, số thửa ruộng bình quân/hộ trước khi dồn đổi là 830 thửa, mỗi thửa trung bình đạt 270m2. Tổng số thửa sau dồn đổi ruộng là 239 giảm 591 thửa trước khi dồn đổi, mỗi thửa trung bình đạt 804,4m2. Bình quân là 12,4 thửa/ha. Tại Vân Ngò diện tích dồn điền đổi thửa trên 31 ha. Số thửa ruộng bình quân/hộ trước khi dồn đổi là 1187 thửa, mỗi thửa trung bình đạt 264 m2. Tổng số thửa sau dồn đối ruộng là 226 giảm 961 thửa trước khi đồn đổi, mỗi thửa trung bình đạt 977 m2. Bình quân mỗi hộ là 2,07 thửa.
Đến hết tháng 2/2018 có thêm 4 thôn gồm Đồng Khanh, Phú Cường, Đồi Chùa, Tân Lập đã chỉnh trang đồng ruộng xong và giao ruộng trên thực địa với diện tích 60,6 ha. Thôn Lương Tân đã chỉnh trang xong đồng ruộng và đang tiến hành giao ruộng với diện tích 19,5 ha. Qua triển khai thực hiện kế hoạch có sau thôn đã dồn đổi ruộng xong và giao ruộng tới các hộ gia đình đã sản xuất trên ruộng mới. Thôn Lương Tân đã chỉnh trang xong đồng ruộng và đang chia ruộng. Thời gian tiến hành dồn đổi ruộng của 6 thôn từ 3 tháng đến 10 tháng thì hoàn thành.
Các thôn còn lại đã họp và triển khai kể hoạch tới nhân dân, tính đến ngày 15/4/2018 có thêm Đồng Sùng, Đồng Gai họp dân nhất trí đăng ký thực hiện với diện tích 40ha. Các thôn được dồn đổi ruộng đều được quy hoạch, chỉnh trang lại toàn bộ đồng ruộng, quy hoạch lại giao thông nội đồng, quy hoạch lại hệ thống mương, máng tưới tiêu phục vụ sản xuất. Các trục đường nội đồng đều được mở rộng từ 4-8m, những trục đường phụ, đường xương cá có độ rộng từ 2-3m. Các trục đường chính đều có mương tưới hai bên, các cống qua đường được bố trí khoa học, thuận tiện cho việc đi lại, tưới, tiêu phục vụ sản xuất.
Công tác dồn đổi ruộng ở Ngọc Vân có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Với những kết quả đã đạt được, năm 2018 Ngọc Vân quyết tâm chỉ đạo hoàn thành vượt chỉ tiêu do UBND huyện giao tăng thêm năm 2018 là 30 ha. Tạo tiền đề quan trọng chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp nông thôn, góp phần hoàn thành các tiêu chí để xã Ngọc Vân về đích nông thôn mới vào năm 2019.
                                                                                                                                                       CG 

Thông tin hữu ích