Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Các xã đăng ký hoàn thành 24 tiêu chí xây dựng NTM
Ngày đăng: 07/05/2018

 Đẩy mạnh tiến trình xây dựng NTM, năm nay 22 xã trong huyện đăng ký thực hiện hoàn thành 24 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tổng số đăng ký thực hiện là 145 công trình với nhu cầu vốn là gần 108 tỷ đồng. Trong đó, 3 xã đăng ký về đích Nông thôn mới năm 2018 là Đại Hóa, Ngọc Châu, Lam Cốt thực hiện 68 công trình với nhu cầu vốn trên 33 tỷ đồng. Theo số liệu thống kê, trong tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa từ đầu năm đến nay đã có 11/27 nhà văn hóa thôn đăng ký xây dựng đã thực hiện xong, đạt 40% kế hoạch đề ra.

                                                                                                                                        Phương Thảo

Thông tin hữu ích