Tin tức - Sự kiện   /  Chuyên mục  /  Tuyên truyền phổ biến pháp luật
Tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày đăng: 24/09/2018

 Thực hiện tinh thần chỉ đạo của trên và để việc tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thiết thực, hiệu quả, Chủ tịch UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện.

Cụ thể: Từ huyện đến 24 xã, thị trấn tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, thiết thực, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức. Huy động mọi nguồn lực xã hội gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan Tư pháp trong công tác này.
Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, cán bộ, về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng... các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành. Các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, quyền, nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện, pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội…Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tổ chức hoạt động mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật gắn với tổng kết đánh giá kết quả 5 năm triển khai Ngày pháp luật.
Thời gian thực hiện tập trung trong hai tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018. Cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2018. Giao Phòng Tư pháp huyện chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung, hình thức, tài liệu để tuyên truyền phù họp, hiệu quả.
                                                                                                                                                                                    CG

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích