Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
Ngày đăng: 01/10/2018

 Ngay từ khi mới thành lập cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là khi đã trở thành đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đảng ta luôn xác định: Công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, muốn lãnh đạo thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo.
Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, sự phát triển của tổ chức Đảng, công tác kiểm tra cần được tăng cường, ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Quyết nghị có đoạn ghi: "...Trung ương quyết định thành lập Ban kiểm tra đi xuống các khu xét xem chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng...".
Ban Kiểm tra Trung ương làm việc tại đồi Pụ Miếu, xóm Phủng Hiển, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ngày nay. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng.
Ngày 6/11/1957, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 532/TTg chia huyện Yên Thế thành hai huyện Tân Yên và Yên Thế. Đến năm 1960 Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ II được tổ chức, đồng thời cũng là năm thực hiện Điều lệ Đảng khóa III quy định cấp huyện có Ủy ban Kiểm tra (UBKT), do đó Ngành Kiểm tra của Đảng bộ huyện bắt đầu được hình thành từ năm 1960. Cùng với Ngành Kiểm tra của Đảng trong cả nước, qua XX nhiệm kỳ, những năm qua Ngành Kiểm tra của Đảng bộ huyện Tân Yên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, tổ chức, bộ máy cơ quan UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện thường xuyên được kiện toàn bảo đảm về số lượng và nâng cao về chất lượng. Chú trọng đổi mới việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trên cơ sở lựa chọn nội dung, đối tượng, thời điểm kiểm tra, giám sát, bám sát thực tế phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ huyện từng bước được nâng cao. Giám sát được mở rộng, kiểm tra đã trọng tâm, trọng điểm đi sâu vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh những sai phạm. Quy trình kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên; việc kết luận và xử lý sau kiểm tra, giám sát đã được triệt để, quyết liệt hơn. UBKT các cấp nắm chắc tình hình tố cáo, kịp thời phân loại, xử lý và giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng. Công tác thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc và có những chuyển biến tích cực. Thông qua kiểm tra, giám sát đã góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do vậy đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy từ huyện đến cơ sở tiến hành kiểm tra được 373 tổ chức đảng và 2.726 đảng viên. Trong đó: Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 10 tổ chức đảng và 22 đảng viên (bốn huyện ủy viên, 16 đảng ủy viên). Đảng ủy cơ sở kiểm tra 230 tổ chức đảng và 363 đảng viên (169 đảng ủy viên, 192 chi ủy viên). Các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy kiểm tra được 133 tổ chức đảng. Chi bộ trực thuộc Huyện ủy kiểm tra được 88 đảng viên. Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở kiểm tra được 2.289 đảng viên. Tiến hành giám sát chuyên đề đối với 208 tổ chức đảng và 1.459 đảng viên (ba huyện ủy viên, 17 đảng ủy viên, 125 chi ủy viên). Trong đó: Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 40 tổ chức đảng và 12 đảng viên. Đảng ủy cơ sở giám sát 126 tổ chức đảng và 133 đảng viên. Các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy giám sát được 42 tổ chức đảng. Chi bộ giám sát được 1.314 đảng viên. UBKT từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 79 tổ chức đảng và 154 đảng viên (UBKT Huyện ủy kiểm tra bẩy tổ chức đảng và 27 đảng viên, UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 72 tổ chức đảng và 127 đảng viên). Qua kiểm tra kết luận có 79 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. 154 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, trong đó có 35 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành (đã thi hành kỷ luật xong). Các tổ chức đảng trong Đảng bộ đã tiếp nhận và xem xét giải quyết kịp thời 75 đơn tố cáo đối với đảng viên, đã giải quyết xong 75 đơn, trong đó: UBKT Huyện ủy tiếp nhận 29 đơn (trực tiếp xem xét giải quyết một đơn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 28 đơn). UBKT đảng ủy cơ sở tiếp nhận và giải quyết 46 đơn. Đã kết luận sáu trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật sáu trường hợp.
Phát huy những kết quả đạt được, để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ huyện đạt kết quả cao, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, thời gian tới UBKT các cấp cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu, đó là: Chủ động tham mưu giúp cấp ủy, đẩy mạnh phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời có chất lượng các quy định, hướng dẫn của cấp trên, cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ. Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ nhằm trang bị cho đội ngũ này có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, có chuyên môn giỏi đủ sức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở lĩnh vực khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới. Làm tốt công tác phối hợp với các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, tham mưu, xử lý kịp thời những vi phạm. Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện.
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua cùng với sự cố gắng, nỗ lực vượt khó, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Ngành Kiểm tra của Đảng bộ huyện, sự quan tâm của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ ngày càng góp phần hiệu quả vào việc xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.

                                                                                                                   Lâm Thị Hương - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

Thông tin hữu ích