Tin tức - Sự kiện   /  Trong tỉnh
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Tân Yên, Hiệp Hòa
Ngày đăng: 23/10/2018

 UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Tân Yên, Hiệp Hòa.
Theo đó, thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Tân Yên, Hiệp Hòa trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tân Yên, Hiệp Hòa.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Tân Yên, Hiệp Hòa tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, viên chức, tài sản và các nội dung khác có liên quan; tiếp tục được sử dụng kinh phí đã được cấp ngân sách năm 2018 của Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tân Yên, Hiệp Hòa.
Trụ sở làm việc của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Tân Yên tại địa chỉ Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thương (Trụ sở của Đài Truyền thanh huyện Tân Yên hiện nay). Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hiệp Hòa tại địa chỉ Khu II, thị trấn Thắng.
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND huyện Tân Yên, Hiệp Hòa; có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Văn hóa - Thể thao, Phòng Thông tin - Tuyên truyền. Phòng chuyên môn có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trung tâm được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Khi thành lập, mức phụ cấp chức vụ của Giám đốc 0,3/tháng, Phó Giám đốc 0,2/tháng, Trưởng phòng 0,15/tháng, Phó Trưởng phòng 0,1/tháng,
Biên chế sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Tân Yên, Hiệp Hòa được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp của UBND huyện Tân Yên, Hiệp Hòa được UBND tỉnh giao hàng năm.
Quyết định nêu rõ, UBND huyện Tân Yên, Hiệp Hòa có trách nhiệm chỉ đạo bàn giao, tiếp nhận các nội dung liên quan của Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao về Trung tâm và thu hồi con dấu theo quy định; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo hướng dẫn chung của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời chỉ đạo Trung tâm bố trí việc làm cho viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo và đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ hướng dẫn UBND cấp huyện ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo quy định. Đài Truyền thanh huyện Tân Yên, Hiệp Hòa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tân Yên, Hiệp Hòa chịu trách nhiệm về toàn bộ về tài sản, tài chính và hoạt động của mỗi đơn vị theo quy định cho đến thời điểm UBND huyện Tân Yên, Hiệp Hòa tổ chức bàn giao. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Tân Yên, Hiệp Hòa bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/12/2018.

                                                                                                                                                    Nguồn bacgiang.gov.vn

 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích