Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Cao Thượng phấn đấu năm 2019 có 99% số dân tham gia BHYT
Ngày đăng: 07/11/2018

 Ngày 6/11, UBND xã Cao Thượng triển khai kế hoạch thực hiện “ Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHTY năm 2019”.

Theo đó, nhiệm vụ tập trung chủ yếu vào việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về chính sách BHYT, vai trò của BHYT trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Phối hợp chỉ đạo các trường học trên địa bàn hướng dẫn trình tự thủ tục cập nhật dang sách các đối tượng hưởng BHYT hằng năm. Xây dựng chỉ tiêu vận động người dân tham gia BHYT trong tháng cao điểm và cả năm 2019. Tổ chức kiện toàn Ban vận động thôn tham gia BHYT và phân công các thành viên phụ trách địa bàn tuyên truyền vận động người dân về mục đích ý nghĩa của việc tham gia BHYT và tháng cao điểm vận động từ ngày 1/11 đến ngày 30/11/2018. Cao Thượng phấn đấu năm 2019 có 99% số dân trong xã tham gia BHYT.

                                                                                                                                                       Thanh Tâm

Thông tin hữu ích