Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo trên địa bàn huyện.
Ngày đăng: 30/11/2018

 Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên ban hành kể hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo trên địa bàn huyện như sau:
Quán triệt chủ trương, nghị quyết và thê chế hóa đường lối của Đáng và Nhà nước trong công tác giải quyết tố cáo. Đảm bảo và phát huy quyền, nghĩa vụ của công dân khi thực hiện pháp luật về tố cáo. Tạo sự chuyến biến về nhận thức và hiểu biêt pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân, góp phân ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh và đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo có hiệu quả trong thực tiễn áp dụng kiến thức pháp luật đối với người dân. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân cần được tổ chức linh hoạt, lồng ghép các hoạt động với mục tiêu thu hút đông người dân tham gia. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, thời điểm, nhu cầu của xã hội và đạt hiệu quả cao nhất. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tố chức triển khai, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn huyện.Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” để tuyên truyền về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo.
                                                                                                                                                                     CG 

Thông tin hữu ích