Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
TT Ủy ban MTTQ huyện và Viện Kiểm sát nhân dân ký kết Quy chế phối hợp công tác.
Ngày đăng: 23/09/2014

Để nâng cao hiệu quả phối hợp, ngày 17/9 TT  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Yên và và lãnh đạo Viện KSND Tân Yên đã ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Trong những năm qua, tuy chưa có Qui chế phối hợp công tác, nhưng Ủy ban MTTQ huyện và Viện Kiểm sát nhân dân Tân Yên thường xuyên có sự phối hợp hoạt động trong việc vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện giám sát các bản án đã có hiệu lực pháp luật, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo. Sự phối hợp có trách nhiệm giữa 2 bên theo qua đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

 

Quy chế phối hợp công tá công tác vừa được TT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Yên và và Viện KSND Tân Yên đã ký kết gồm 14 điều, trong đó nếu rõ Nguyên tắc phối hợp thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các bên, thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau. Nội dung phối hợp cụ thể, thiết thực, bảo đảm sự chủ động của mỗi bên để phát huy tốt nhất quyền và trách nhiệm của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Yên và Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên. Nêu rõ phạm vi phối hợp, vấn đề về phản biện xã hội và giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân; Kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp….

Việc ký kết Qui chế phối hợp sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong việc phối hợp hoạt động giữa hai ngành, trong xây dựng kế hoạch giám sát đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Đồng thời Quy chế phối hợp sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp. Thực hiện có hiệu quả trong công tác phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tham gia góp ý dự thảo Luật - Pháp lệnh, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia kiểm sát, giám sát các hoạt động tố tụng hình sự

                                                                                                                                            CG 

Thông tin hữu ích