Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Hội nghị phổ biến, quán triệt, hướng dẫn công tác nhân sự và công tác kiếm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp
Ngày đăng: 06/10/2014

Ngày 6/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, hướng dẫn công tác nhân sự và công tác kiếm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng chí Lê Ánh Dương – TUV, Bí thư HU chủ trì.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 03 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn công tác nhân sự cấp uỷ tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biếu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nghe nội dung Kế hoạch số 108-KH/HU ngày 27/8/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về Đại hội Đảng bộ huyện và các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; Quán triệt Hướng dẫn số 08-HD/HU, ngày 29/9/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015- 2020. Phổ biến Hướng dân sô 10-HD/ƯBKTTW ngày 04/9/2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng hướng dẫn công tác kiếm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp và nội dung phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ XXI.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Ánh Dương – Bí thư HU yêu cầu công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp phải đổi mới, thiết thực hiệu quả, phá huy dân chủ, trí tuệ. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, từ đó nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Trong qua trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp và tổ chức Đại hội phải gắn với việc thực hiện NQ TW4 về đấu tranh phê bình, tư phê bình. Chỉ thị số 03-CT/TW, “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đối với văn kiện phải chuẩn bị kỹ, đổi mới cách viết sao cho ngắn gọn và phải lấy ý kiến rộng rãi. Đối với bầu cử, phấn đấu bầu 1 lần đủ số lượng, đảm bảo về cơ cấu, thành phần và chất lượng cao hơn nhiệm kỳ trước. Cùng với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp cần đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xã hội.

Theo Kế hoạc, công tác thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đại hội Đảng bộ các cấp ở Tân Yên xong trong tháng 10/2014. Về văn kiện hoàn thiện trong tháng 2 năm 2015. Đối với công tác nhân sự, tiến hành theo các bước và cơ bản hoàn thành trong tháng 2/2015. Về Đại hội điểm, Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Liên Sơn làm điểm, tổ chức Đại hội trước ngày 1 tháng 3 năm 2015. Đối với các Chi, Đảng bộ trực thuộc HU (không phải là Khối xã, thị trấn) tổ chức Đại hội trong tháng 4/2015, Đảng bộ xã, thị trấn phấn đấu tổ chức Đại hội xong trong tháng 5/2015. Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên dự kiến tổ chức trong tháng 7, đầu tháng 8/2015. Đồng chí Bí thư HU cũng đã lưu ý, các Chi Đảng bộ cơ sở phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đề cao ý thức, vai trò trách nhiệm, tính Đảng, tính xây dựng trong công tác chuẩn bị nhân sự, tôn trọng qui hoạch, và quá trình chuẩn bị, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát huy khả năng, năng lực của mình. 
                                                                                                                                                                                                                   CG

 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích