Tin tức - Sự kiện   /  Ngân hàng thông tin kinh tế - xã hội.  /  Tiềm năng du lịch  /  Di tích Lịch sử - Văn hóa
Di tích, Di tích LSVH xã Ngọc Thiện
Ngày đăng: 10/11/2014

Xã Ngọc Thiện có 29 thôn làng: Cầu Yêu, Trại Rừng, Nội, Bỉ, Mỗ, Bãi Dinh, Chè, Cả, Ải,Trung, Đồng Lầm, Kim Sa, Ngọc Sơn, Tân Lập 1, Tân Lập 2, Đồi Mạ, Đồi Giềng, Ngọc Lĩnh, Tam Hà 1, Tam Hà 2, Tam Bình, Đồng Phương, Hàm Rồng, Thọ Điền 1, Thọ Điền 2, Đồng Lạng, Hương, Núi Tán, Đồng Long.
Công trình tín ngưỡng: Đình làng có 22 đình trong đó có 2 đình: Mỗ, Tam Hà đã được xếp hạng Di tích LSVH cấp tỉnh. 11 chùa, trong đó có Chùa Mỗ, Nham, Tam Hà đã được xếp hạng.

Chùa Nham. 

Đền thờ Nguyễn Văn Liễu. 

  

Đình, chùa thôn Tân Lập. 

Thông tin hữu ích