Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Ngày đăng: 17/11/2014

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 26 thắng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn huyện. Nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh. Chủ tịch UBND huyện phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” như sau:
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án, Chi Cục thuế, Đội Quản lý thị trường số 9, Hiệu trưởng các Trường Trung học Phổ thông: Tân Yên 1, Tân Yên 2, Nhã Nam, Dân lập, Trung tâm giáo dục Thường xuyên và Dạy nghề, Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động của đơn vị mình mỗi người tham gia viết một bài thi “Tìm hiếu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Giao Phòng Tư pháp huyện - Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các bài dự thi của các cơ quan, đơn vị, đồng thời báo cáo kết quả cuộc thi với Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. Thời gian nộp bài dự thi trước ngày 20/4/2015.        

                                                                                                                                                                                                                                                        BBT

Tệp đính kèm: Tải Về | Tải Về
Thông tin hữu ích