Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Triển khai vụ Chiêm xuân 2015.
Ngày đăng: 04/12/2014

Ngày 4/12, UBND huyện tổ chức tổng kết vụ Chiêm xuân 2014, triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Chiêm xuân 2015. Đồng chí Dương Ngô Mạnh – Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.
Tổng diện tích gieo trồng vụ Chiêm xuân năm 2014 đạt 8.802 ha, bằng 101,2% kế hoạch. Trong đó lúa, gieo cấy 6.104 ha, đạt 100,1% kế hoạch. Năng suất bình quân 56,2 tạ/ha. Cây lạc diện tích 1.608 ha, đạt 94,6% kế hoạch, năng suất bình quân 24,1 tạ/ha. Rau quả thực phẩm các loại diện tích 756,6 ha, gồm các cây trồng chính: Dưa các loại, rau quả chế biển, rau quả thực phẩm khác. Chỉ đạo hình thành 4 cánh đồng mẫu, trong đó có 3 cánh đồng mẫu sản xuất lúa tại Ngọc Lý, Song Vân, Phúc Sơn và cánh đồng mẫu trồng lạc tại xã Tân Trung. Xây dựng nhiều vùng sản xuất cây hàng hoá tập trung cho thu nhập cao, như mô hình sản xuất rau quả thực phẩm, chế biến tại thôn Công Thành, xã Quang Tiến, thôn Cầu Cần, xã Việt Lập, thôn Thượng, Chợ, xã Cao Xá, mô hình trồng cà ghém tại thôn Phúc Đình, Lân Thịnh, Quất Du, xã Phúc Hoà ….


Ưu điểm của vụ Chiêm xuân 2014 đó là công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất quyết liệt, kịp thời và sát với thực tế và được cơ sở quan tâm thực hiện. Các cơ quan chuyên môn của huyện, UBMTTQ và các ngành đoàn thể huyện tích cực tham gia chỉ đạo, tuyên truyền, chuyển giao, ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp. Có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn Phòng NN&PTNT, Trạm Khuyến nông, Trạm BVTV, Chi nhánh Vật Tư KTNN, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tân Yên trong công tác tham mưu chỉ đạo sản xuất, chuyến giao KHKT, đảm bảo kế hoạch, đúng khung lịch thời vụ. Làm tốt công tác quản lý về giống, vật tư, phân bón, công tác dự tính, dự báo phòng trừ sâu bệnh kịp thời hiệu quả và lịch điều tiết nước phục vụ sản xuất. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước, Doanh nghiệp, Nhà khoa học và người dân trong liên kết sản xuất và xây dựng cánh đồng mẫu. Nông dân đã tích cực đưa cơ giới hoá, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, giống mới vào sản xuất. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chưa quyết liệt chỉ đạo sản xuất thành vùng tập trung, cánh đồng mẫu. Sản xuất rau quả các loại vụ xuân vẫn quy mô nhỏ lẻ, Việc ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm rau quả chế biến xuất khẩu còn chậm, công tác liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm ở một số nơi chưa chặt chẽ, còn để một số tư thương làm lũng đoạn, phá vỡ liên kết sản xuất, tạo nên nghi ngờ giữa doanh nghiệp và nông dân…
Từ bài học kinh nghiệm, Tân Yên xác định diện tích gieo trồng vụ Chiêm xuân 2015 là 8.802 ha. Trong đó 6.100 ha lúa, trà xuân muộn chiến trên 84%, năng suất đạt 56,3 tạ/ha. Cây lạc diện tích 1.608 ha, năng suất 27 tạ/ha. Ngô diện tích 80 ha. Khoai lang 125 ha, ưu tiên cây khoai lang chất lượng. Rau quả thực phẩm các loại 720 ha, trong đó rau quả chế biến 250 ha.Cây trồng khác 65 ha. Tập trung chỉ đạo xây dựng 17 cánh đồng tại các xã: Ngọc Lý, Song Vân, Phúc Sơn, Lam Cốt, Quang Tiến, Liên Sơn, Việt Lập, Liên Chung, Việt Ngọc, Ngọc Vân, Ngọc Thiện, Tân Trung.
Để tạo điều kiện cho vụ sản xuất Chiêm xuân 2015 thắng lợi, UBND huyện sẽ thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND, ngày 28/6/2013 của HĐND huyện. Hỗ trợ khuyến khích dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu giai đoạn 2013-2016 theo Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 14/01/2014 của UBND huyện. Hỗ trợ giá giống lúa chất lượng Thiên ưu 8 và lúa Nhật cho các vùng sản xuất tập trung quy mô từ 5 ha trở lên. Hỗ trợ 50% giá giống lạc L14 nguyên chủng cho các xã có nhiều diện tích lạc xuân, để từng bước cải tạo chuẩn hóa giống lạc. Đi đôi với đó là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách khuyến phát triển sản xuất của tỉnh, huyện, xã để người dân biết và thực hiện. Tăng cường quảng bá các sản phẩm cây hàng hoá, như rau quả thực phẩm, đặc biệt là rau quả chế biến, xuất khẩu. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cây hàng hoá, cây chế biển.

                                                                                                                                                                          BBT 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích