Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2014
Ngày đăng: 09/12/2014

Thực hiện Kế hoạch 2917/KH-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tiêm phòng bổ sung vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2014, thực hiện Công văn số 1175/SNN-CN ngày 18/11/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ vắc xin, hóa chất phòng chống dịch năm 2014, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tiêm phòng bổ sung vắc xin Tai xanh - Dịch tả, LMLM, cúm gia cầm có sự hỗ trợ của Nhà nước như sau:
Đối với vắc xin Tai xanh - Dịch tả lợn hỗ trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn lợn nái, lợn đực giống có qui mô dưới 20 con/hộ. Không hỗ trợ vắc xin cho đàn lợn nái, lợn đực giống có qui mô trên 20 con/hộ, đàn lợn con và lợn thịt.
Đối với vắc xin Cúm gia cầm hỗ trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn gia cầm quy mô dưới 1000 con/hộ. Không hỗ trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn gia cầm có quy mô từ 1000con/hộ trở lên. Đối với đàn trâu bò hỗ trợ 100% tiền vắc xin LMLM.
Yêu cầu UBND các xã, thị trấn thông báo công khai cho toàn thể nhân dân biết nội dung và đối tượng được hỗ trợ tiêm phòng. Căn cứ Kế hoạch phân bổ vắc xin và hóa chất tiêu độc khử trùng có hỗ trợ của Nhà nước, tổ chức cho các hộ chăn nuôi đăng ký tiêm phòng vắc xin và thu tiền đối ứng của chủ hộ chăn nuôi thông qua trưởng các thôn xóm theo quy định. Đối với 13 đơn vị: Ngọc Thiện, thị trấn Cao Thượng, Phúc Hoà, Liên Chung, Quế Nham, Hợp Đức, Cao Thượng, Nhã Nam, Liên Sơn, Tân Trung, Việt Ngọc, Ngọc Lý, Ngọc Châu, chưa hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin cúm gia cầm theo tinh thần Công văn số 345/UBND-NN ngày 18/4/2014. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 13 đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng Cúm đợt 2 cần tổ chức tiêm phòng bố sung hoàn thành chỉ tiêu theo phân bổ trước ngày 08/12/2014.
Các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đôn đốc các .xã, thị trấn tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng, công tác vệ sinh tiêu độc trên địa bàn.
                                                                                                                                                                             BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích