Tin tức - Sự kiện   /  Trong tỉnh
Công nhận 03 xã Dĩnh Trì, Tăng Tiến, Liên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày đăng: 13/12/2014

Ngày 10/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND, Quyết định số 1969/QĐ-UBND, Quyết định số 1970/QĐ-UBND công nhận xã Dĩnh Trì (thành phố Bắc Giang), xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên), xã Liên Sơn (huyện Tân Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Theo đó, xã Liên Sơn đạt 18/18 tiêu chí (tiêu chí chợ xã không thực hiện do xã không nằm trong quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn được UBND huyện phê duyệt), trong đó 7 tiêu chí đạt chuẩn theo yêu cầu Bộ tiêu chí; 11 tiêu chí vượt yêu cầu bao gồm: Tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 3 (thủy lợi), tiêu chí số 5 (trường học), tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư), tiêu chí số 10 (thu nhập), tiêu chí số 11 (hộ nghèo), tiêu chí số 12 (tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên), tiêu chí số 14 (giáo dục), tiêu chí số 15 (y tế), tiêu chí số 16 (văn hóa).
Xã Tăng Tiến đạt 19/19 tiêu chí, trong đó 10 tiêu chí đạt chuẩn theo yêu cầu, 09 tiêu chí vượt yêu cầu bao gồm: Tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 3 (thủy lợi), tiêu chí số 5 (trường học), tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư), tiêu chí số 10 (thu nhập), tiêu chí số 11 (hộ nghèo), tiêu chí số 12 (tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên), tiêu chí số 14 (giáo dục), tiêu chí số 15 (y tế).
Xã Dĩnh Trì đạt 19/19 tiêu chí, trong đó 10 tiêu chí đạt chuẩn theo yêu cầu, 09 tiêu chí vượt yêu cầu bao gồm: Tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 3 (thủy lợi), tiêu chí số 5 (trường học), tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư), tiêu chí số 10 (thu nhập), tiêu chí số 11 (hộ nghèo), tiêu chí số 12 (tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên), tiêu chí số 14 (giáo dục), tiêu chí số 16 (văn hóa).
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Tân Yên, Việt Yên, TP Bắc Giang và các xã Liên Sơn, Tăng Tiến, Dĩnh Trì có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian tới.

                                                                                                                                    Nguồn bacgiang.gov.vn

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích