Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính và nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu năm 2014, nhiệm vụ năm 2015
Ngày đăng: 07/01/2015

Thực hiện chương trình công tác tháng, ngày 06/01, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu năm 2014, nhiệm vụ năm 2015. Dự Hội nghị có Thường trực HU, HĐND, UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Dương Ngô Mạnh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.
Công tác cải cách hành chính năm qua đã có nhiều chuyển biến, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện tới xã được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được tăng cường, bộ phận một cửa từ huyện tới xã hoạt động bước đầu đạt kết quả, hệ thống văn bản được các cấp, các ngành xây dựng tương đối đồng bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
UBND huyện thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tổ chức cho đội ngũ công chức cấp xã lên học việc, tăng cường làm việc với cơ sở, tháo gỡ và giải quyết khó khăn cho địa phương. Duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện văn hóa công sở. Tiếp tục phân cấp quản lý tài chính, ngân sách và giao quyền tự chủ cho các cơ quan, đơn vị theo đúng Luật Ngân sách. Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào thực hiện nhiệm vụ trong các cơ quan hành chính. Mở rộng việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông điện tử giữa cấp huyện và cấp xã. Hình thức và nội dung Công thông tin điện tử của huyện được cải tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin liên quan...
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính năm 2014 vẫn còn một số hạn chế: Công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thường xuyên, công tác lãnh đạo điều hành của người đứng đầu ở một số nơi còn yếu. Chất lượng tham mưu, giải quyết công việc ở một số đơn vị còn thấp, một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu về tinh thần trách nhiệm, tư duy công việc còn chậm... Trên cơ sở đó, UBND huyện đã đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách hành chính cho năm 2015.
Về thực hiện hiệm vụ trọng tâm và đánh giá, xếp loại trách nhiệm của người đứng đầu đã trở thành việc làm thường xuyên của huyện. Do đó, việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để lựa chọn và đăng ký các nhiệm vụ trọng tâm được sát với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chung của huyện, đã nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính sáng tạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Sau khi Hội nghị được nghe các ý kiến tham luận, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận: Cơ bản nhất trí với nội dung của 2 Báo cáo. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc lựa chọn đăng ký nhiệm vụ trọng tâm phải dựa trên chức năng nhiệm vụ của đơn vị, của huyện và kết quả phấn đấu năm 2014, tránh chọn việc dễ thực hiện để đăng ký, sau khi đăng ký và được chấp thuận, cần giao nhiệm vụ cho tổ chức hay cá nhân phụ trách. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, trong đó có nhiệm vụ không để khiếu kiện vượt cấp, không để nhân dân tập trung đi khiếu kiện.
Hội nghị cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên UBND huyện không là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.
                                                                                                                                                                         Vũ Tĩnh

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích