Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Hỏi đáp về Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015- 2020 và Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015- 2017
Ngày đăng: 20/01/2015

 Câu 1. Hỏi: Chi bộ chuẩn bị tổ chức Đại hội có ý kiến như sau:
- Chi ủy viên A hỏi chi ủy viên B: Đại hội có mời trưởng các ngành, đoàn thể quần chúng như hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên (không là đảng viên) tham dự để nắm và phối hợp triển khai nghị quyết đại hội không?
- Chi ủy viên B: Không, chỉ có đảng viên trong chi bộ mới được mời dự đại hội.
Vậy ý kiến nào đúng?
Trả lời: Điều lệ Đảng quy định, đối với chi bộ tiến hành đại hội thì chỉ có đảng viên của chi bộ mới là thành viên chính thức của đại hội. Nếu mời đại biểu là trưởng các ngành, đoàn thể thì chỉ mời dự phiên khai mạc (Trung ương không có quy định về mời đại biểu). Còn việc quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội, cấp ủy khóa mới có nhiệm vụ tổ chức triển khai, chỉ đạo các đoàn thể xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện. ý kiến chi ủy B là đúng.
Câu 2. Hỏi: Đảng viên được chuyển sinh hoạt tạm thời đến đơn vị mới, thời gian một năm. Vậy đảng viên sinh hoạt tạm thời đó có quyền tham dự đại hội, ứng cử, đề cử, biểu quyết trong đại hội không?
Trả lời: Điểm 13 (13.3.2b), Quy định số 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời: “Ở nơi sinh hoạt chính thức thì thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 và các quyền ghi tại Điều 3 của Điều lệ Đảng; ở nơi sinh hoạt tạm thời thì trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử”.
Theo quy định trên, đảng viên sinh hoạt tạm thời được quyền tham dự đại hội, quyền đề cử, quyền tham gia thảo luận và đề xuất vấn đề trong đại hội trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử.
Câu 3. Hỏi: Có chi bộ bầu đảng viên dự bị đi dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên như vậy có đúng không?
Trả lời: Theo Điều 3- Điều lệ Đảng thì đảng viên dự bị được hưởng các quyền của đảng viên, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. Việc chi bộ bầu đảng viên dự bị làm đại biểu dự đại hội cấp trên sẽ khiến cho đại biểu này không có quyền biểu quyết, ảnh hưởng đến kết quả đại hội cấp trên; vì Điều 15- Quy chế bầu cử trong Đảng quy định: “Chỉ đại biểu chính thức của đại hội đại biểu các cấp và đảng viên chính thức của đại hội đảng viên mới có quyền bầu cấp uỷ cấp mình và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên”. Do đó, không nên bầu đảng viên dự bị đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.
II- Bầu Ban chấp hành, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy:
Câu 4. Hỏi: Trong đại hội chi bộ, có đảng viên chính thức không thuộc diện miễn sinh hoạt đảng, vắng mặt không tham dự đại hội thì có tính vào tổng số đảng viên của chi bộ để tính kết quả bầu cử không?
Trả lời: Điểm 2 Điều 32 Quy chế bầu cử trong đảng ban hành kèm theo Quy định số 244-QĐ/TW quy định: “Đối với đại hội đảng viên: người trúng cử phải đạt số phiếu bầu quá một nửa so với tổng số đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ được triệu tập trừ số đảng viên đã được giới thiệu sinh hoạt tạm thời ở đảng bộ khác, đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng không có mặt ở đại hội (nếu đảng viên đó có mặt ở đại hội, hội nghị đảng viên, tham gia bầu cử, biểu quyết thì vẫn tính), số đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, bị khởi tố, truy tố, tạm giam, đảng viên chính thức vắng mặt suốt thời gian đại hội có lý do chính đáng được cấp ủy triệu tập đại hội đồng ý”.
Căn cứ vào quy định trên, đảng viên chính thức không thuộc diện được miễn công tác và sinh hoạt đảng vắng mặt không tham dự đại hội vẫn được tính vào tổng số đảng viên của chi bộ để tính kết quả bầu cử.
Câu 5. Hỏi: Đại hội chi bộ, có một đảng viên chính thức vắng mặt có lý do. Khi đại hội đã bầu xong chi uỷ thì đồng chí đó lại đến dự và tham gia bầu bí thư chi bộ, như vậy có được không?
Trả lời: Điều 2. Điều 32, Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn về cách tính kết quả bầu cử ở đại hội đảng viên:
“người trúng cử phải đạt số phiếu bầu quá một nửa so với tổng số đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ được triệu tập trừ số đảng viên đã được giới thiệu sinh hoạt tạm thời ở đảng bộ khác, đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng không có mặt ở đại hội (nếu đảng viên đó có mặt ở đại hội, hội nghị đảng viên, tham gia bầu cử, biểu quyết thì vẫn tính), số đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, bị khởi tố, truy tố, tạm giam, đảng viên chính thức vắng mặt suốt thời gian đại hội có lý do chính đáng được cấp ủy triệu tập đại hội đồng ý”.
Căn cứ theo quy định trên, trường hợp đồng chí đảng viên chính thức vắng mặt ở đại hội có lý do, đến phần bầu bí thư chi bộ lại có mặt và tham gia bầu cử là không sai với quy chế bầu cử trong Đảng.
Câu 6. Hỏi: Đảng ủy họp phiên đầu tiên tiến hành bầu ban thường vụ gồm năm đồng chí, khi bầu bí thư, phó bí thư thì có hai loại ý kiến:
- Thứ nhất, phải đề cử bí thư, phó bí thư trong số năm đồng chí UV BTV đảng ủy mới được bầu.
- Thứ hai, không cần đề cử, cứ để cả 5 đồng chí, bầu ai thì người đó làm bí thư hoặc phó bí thư. Vậy như thế nào thì đúng?
Trả lời: Sau khi bầu xong ban thường vụ đảng ủy, đảng ủy tiến hành bầu bí thư, phó bí thư trong số các đồng chí UV BTV. Trình tự bầu bí thư, phó bí thư phải thực hiện theo Điều 23 của QCBC trong Đảng banh hành kèm theo Quy định số 244-QĐ/TW “…Đoàn chủ tịch báo cáo với đại hội (hội nghị) những đồng chí được cấp ủy khóa trước và cấp ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu để được bầu giữ chức bí thư, phó bí thư; … Tiến hành ứng cử, đề cử; … bầu bí thư trước, phó bí thư sau” và Điểm 5, Điều 16 của QCBC trong đảng banh hành kèm theo Quy định số 244-QĐ/TW Quy định về số dư và danh sách bầu cử “Trường hợp cần bầu lấy số lượng 1 người thì danh sách bầu cử là 2 người; bầu lấy số lượng 2 người thì danh sách bầu cử là 3 người …”. Như vậy cả 2 ý kiến đều chưa đúng.
Câu 7. Hỏi: Chi bộ có 07 đảng viên chính thức. Theo quy định của Điều lệ Đảng được bầu bí thư, nếu cần bầu phó bí thư. Chi bộ giới thiệu 3 đồng chí vào danh sách bầu cử, trong chi bộ có ba loại ý kiến:
- Chi bộ bầu 2 đồng chí chi ủy viên, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số hai chi ủy viên.
- Chi bộ bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư.
- Hai đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ có gọi là chi ủy được không?
Trả lời: Điểm 4, Điều 24, Điều lệ Đảng quy định: “Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức bầu bí thư chi bộ, nếu cần bầu phó bí thư”.
Mục 9, Điều 19 của Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 09/6/2014 ghi: “Đại hội chi bộ trực tiếp bầu chi uỷ, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số chi uỷ viên; nơi không bầu chi uỷ thì chi bộ bầu bí thư, nếu cần thì bầu phó bí thư chi bộ”.
Như vậy Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương đều quy định rõ: chi bộ bầu trực tiếp bí thư và phó bí thư (bầu bí thư trước, sau đó bầu phó bí thư).
Chi bộ có dưới chín đảng viên chính thức chỉ bầu bí thư và phó bí thư thì không gọi là chi ủy.
Câu 8. Hỏi: Trong đại hội đảng bộ xã, một số đồng chí được đề cử vào danh sách bầu cử cấp ủy xin rút. Đoàn chủ tịch cho rút, nhưng đại hội đề nghị giữ nguyên danh sách để bầu. Vậy giải quyết thể nào là đúng?
Trả lời: Trong đại hội quyền quyết định cao nhất là đại hội. Đoàn chủ tịch là cơ quan điều hành công việc của đại hội. Việc cân nhắc cho rút khỏi danh sách đề cử là do đoàn chủ tịch quyết định, đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử. Trong trường hợp đoàn chủ tịch cho rút, như đại hội yêu cầu giữ lại danh sách để bầu cử thì phải thực hiện theo quyết định của đại hội (tất nhiên trước đó đoàn chủ tịch phải chỉ rõ lý do xin rút của đồng chí đảng viên được đề cử nhưng xin rút).
Câu 9. Hỏi: Ở đại hội chi bộ bầu cử bí thư, bầu lần thứ nhất không đạt số phiếu quá bán. Đại hội tiếp tục thảo luận và bầu lần thứ 2 cũng không đủ số phiếu quá bán.
Trong đại hội có 2 ý kiến:
1. Đại hội tiếp tục bầu đến khi nào được thì thôi.
2. Đại hội ngưng bầu và báo cáo cấp trên.
Vậy ý kiến nào đúng?
Trả lời: Trường hợp này cần căn cứ vào:
- Điểm 6, Điều 16- Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định: “Nếu bầu một lần chưa đủ số lượng quy định, có bầu tiếp hay không do đại hội (hội nghị) quyết định”.
- Mục 38, Điều 24 (khoản 4) Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định: “…Trường hợp chi bộ bầu đến lần thứ ba mà không có đồng chí nào đủ số phiếu trúng cử bí thư chi bộ, thì cấp uỷ cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để chỉ định một đồng chí trong số chi uỷ viên hoặc đảng viên (nơi không có chi uỷ) làm bí thư để điều hành hoạt động của chi bộ”.
Câu 10. Hỏi: Đại hội tiến hành bầu cấp uỷ, khi ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, số người trúng cử ít hơn số lượng cấp uỷ đại hội đã quyết định. Đại hội quyết định bầu tiếp lần nữa. Danh sách bầu lần này, đại hội có được bổ sung thêm người ngoài danh sách bầu cử lần đầu không?
Trả lời: Khoản 6, Điều 16 của quy chế bầu cử trong đảng ban hành kèm theo Quy định số 244-QĐ/TW quy định: “Nếu bầu một lần chưa đủ số lượng quy định, có bầu tiếp hay không do đại hội (hội nghị) quyết định. Danh sách bầu cử lần sau phải có số dư lấy theo kết quả bầu cử lần trước từ cao đến thấp của những người chưa trúng cử”. Như vậy, danh sách bầu cử lần sau được lựa chọn trong danh sách những người chưa trúng cử có số phiếu từ cao đến thấp và đảm bảo số dư tương ứng với lần bầu trước.
Tại Khoản 2, Điều 20 của Quy chế bầu cử trong Đảng có ghi “Danh sách bầu cử lần sau có giới thiệu bổ sung đại biểu ngoài danh sách bầu cử lần trước hay không do đại hội quyết định” chỉ được áp dụng trong trường hợp đại hội bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Còn khi bầu cấp uỷ không áp dụng quy định này.
III- Bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu đảng bộ cấp trên
Câu 11. Hỏi: Đại hội chi bộ bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên, nhưng không bầu bằng phiếu kín mà thực hiện biểu quyết bằng giơ tay. Như vậy đúng hay sai?
Trả lời: Điểm 1, Điều 3- Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định: “ Việc bầu cử bằng phiếu kín thực hiện trong các trường hợp:...Bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên”.
Chi bộ bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên bằng hình thức biểu quyết giơ tay là không đúng quy định.
Theo quy định trên, khi bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên, không thực hiện cùng bầu một lần cả đại biểu chính thức và dự khuyết.
Câu 12. Hỏi: Số lượng bầu đại biểu dự đại hội cấp trên là 8 chính thức và 2 dự khuyết. Số ứng cử và đề cử trong đại hội là 11. Vòng bầu chính thức 9 đồng chí quá bán. Đại hội quyết định lấy 8 chính thức, 1 dự khuyết và đại hội quyết định bầu thêm 1 đại biểu dự khuyết nữa.
Trong đại hội có ý kiến cho rằng vòng 1 chỉ lấy 8 đồng chí chính thức. Còn đồng chí đã quá bán lập danh sách cùng với 2 đồng chí không trúng cử ở vòng 1 để bầu chọn lấy 2 đại biểu dự khuyết ở vòng 2.
Vậy ý kiến nào là đúng?
Trả lời: Điểm 1, Điều 20 Quy chế bầu cử trong Đảng quy định: “Trường hợp bầu đại biểu chính thức đã đủ số lượng mà vẫn còn một số đại biểu có số phiếu được bầu nhiều hơn một nửa so với số đảng viên được triệu tập hoặc nhiều hơn một nửa so với số đại biểu được triệu tập, thì đại biểu dự khuyết được lấy trong số các đại biểu đó theo kết quả được bầu từ cao xuống thấp. Nếu còn thiếu đại biểu dự khuyết theo quy định, có bầu tiếp hay không bầu tiếp do đại hội quyết định”.
Như vậy quyết định của đại hội như nêu trên là đúng.

                                                                                                                     CTV Phạm Hân (BTC Huyện ủy)

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích