Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Về việc xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI
Ngày đăng: 25/03/2015

 Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 108-KH/HU, ngày 27/8/22014 của Huyện uỷ Tân Yên về Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Yên trân trọng đề nghị cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân huyện Tân Yên đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân quan tâm đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên (qua Văn phòng Huyện ủy Tân Yên) trước ngày 30/5/2015.

Nội dung chi tiết tại đây

                                                                                                                                                                                                                    BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích