Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Người Cao tuổi xã Cao Xá hưởng ứng nếp sống văn minh trong việc tang
Ngày đăng: 02/04/2015

 Thực hiện Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND huyện Tân Yên về việc hỗ trợ hỏa táng người chết trên địa bàn huyện Tân yên; Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND huyện ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn huyện Tân Yên.
Hội người cao tuổi xã Cao Xá được Đảng ủy xã giao nhiệm vụ vận động và gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn xã Cao Xá. Hội đã tham mưu phối hợp với các đoàn thể và lãnh đạo các thôn quán triệt và đề ra các biện pháp thực hiện, gắn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn. Hiện nay, các đám hiếu trên địa bàn nạn rải vàng mã đã chấm dứt, ở nhiều thôn đã loại bỏ hình thức chèo đò, thắp hương tràn lan, không còn tình trạng khóc thuê, tình trạng làm cỗ mời khách đã giảm, đại diện gia đình khi đáp từ đã không còn mời cơm sau lễ an táng… Hội người cao tuổi Cao Xá đang nêu gương sáng trong tổ chức việc tang theo nếp sống văn minh của huyện ./.

                                                                                                                                                   CTV- Nguyến Tiến Lộc

Thông tin hữu ích