Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện
Thành lập và ra mắt Ban tiếp công dân.
Ngày đăng: 02/04/2015

 Căn cứ Luật Tố chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân
Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang, UBND huyện vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Tiếp công dân huyện Tân Yên.

Ban Tiếp công dân huyện Tân Yên là đon vị trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, trực tiếp quản lý Trụ sở tiếp công dân. Ban Tiếp công dân huyện có con dấu riêng để phục vụ công tác tiếp công dân theo quy định.
Ban Tiếp công dân huyện, gồm: Trưởng ban, 1 Phó Trưởng ban và 1 công chức làm công tác tiếp công dân. Trưởng ban do một Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện phụ trách. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quyết định. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm bố trí đủ công chức làm việc tại Ban Tiếp công dân huyện.
Địa chỉ liên hệ: Ban Tiếp công dân: Khu nhà Trung tâm phát triển Quỹ đất và cụm công nghiệp. Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.
                                                                                                                                                                                             BBT

Nội dung chi tiết tại đây

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích